Събота 13, Април 2024г.

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.0879600630; 0889527961;e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

Временни мерки Ковид учебна 2022/2023 година

 

 

Във връзка със Заповед РД – 01 – 435 от 09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомявам, че в Основно училище „ Любен Каравелов“ с. Узунджово, общ. Хасково са въведени следните временни противоепидемични мерки:

1.Учебните занятия в ОУ „ Любен Каравелов“ започват в различни часове за учениците от начален и прогимназиален етап.

2.Влизането в сградата на училището се извършва през различни входове за учениците от начален и прогимназиален етап.

3.Всеки клас и паралелка се обучава в отделна класна стая.

4.Учениците от начален  и прогимназиален етап се обучават на различни етажи/ съответно първи етаж – начален етап, трети етаж – прогимназиален етап/ .

5.Движението по коридорите в сградата на училището се извършва само в дясната половина, като това е обозначено чрез стрелки и разделителна линия.

6.Движението по коридорите по време на междучасията се извършва при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра от учениците и под контрола на дежурните учители, по график определен със заповед на директора на ОУ „ Любен Каравелов“.

7.Осигурено е физическо отстояние между учителите и местата на учениците от 1,5 метра.

8.Групите на учениците за Целодневна организация на учебния ден са сформиране в рамките на паралелката.

9.Обучението по физическо възпитание и спорт, информационни технологии и компютърно програмиране се извършва по график, недопускащ струпването на ученици пред кабинетите.

10.Във физкултурният салон се провеждат учебни часове само от една паралелка.

11.Раздаването на закуските на учениците от начален етап се извършва по график, при спазване на дистанция и осъществяване на контрол от страна на учителя.

12.Храненето на отделните паралелки  се осъществява в класната стая или на обособено за класа място в двора на училището, когато метеорологичната обстановка позволява това.

13.Комуникацията между учителите и престоят им в учителската стая е ограничен.

14.При необходимост от пряка комуникация, тя  се извършва при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 метра.

15.Комуникацията с родителите се извършва предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка.

16.Провеждането на родителски срещи, събрания на обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети се извършват основно в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м.

17.Учебните кабинети се проветряват по време на всяко междучасие и поне два пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута, съобразявайки се с метеорологичните условия.

18.Учителската стая се проветрява по време на всеки учебен час за най-малко 5 минути.

19.В ОУ „ Любен Каравелов“  се извършва всекидневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди и екрани преди началото на учебния ден и преди започване на занятията на групите от ЦДО.

20.Тоалетните и санитарните помещения в ОУ „ Любен Каравелов“  се почистват и дезинфектират по график и са осигурени с течен сапун и топла вода.

21.Учителската стая в ОУ „ Любен Каравелов“  се дезинфекцира два пъти на ден.

22.Училищният автобус се дезинфектира преди и след всеки курс.

23.При извършване на дезинфекция с биоцид, който съдържа хлор, хигиенистите в училището извършват допълнително проветряване с цел предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор.

24.Ръководството на ОУ „ Любен Каравелов“ осигурява течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение.

25.Поставени са дозатори с дезинфектант Живасепт на входовете на училището и в коридорите, като тяхната употреба се контролира от дежурен учител.

26.На всеки от етажите са поставени информационни материали/ плакати/, описващи правилата за спазване на лична хигиена, носене на защитни маски за лице и спазване на физическа дистанция.

27.Учениците от начален етап влизат и излизат от сградата на училището през ученическия вход, намиращ се до физкултурния салон, при недопускане на струпване на деца и учители и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.

28.Влизането и излизането от сградата на училището за учениците от начален етап се контролира от дежурни учители при засилен сутрешен филтър, по график определен със заповед на директора на ОУ „ Любен Каравелов“.

29.Учениците от прогимназиален етап влизат и излизат от сградата на училището през главния вход, при недопускане на струпване на деца и учители и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.

30.Влизането и излизането от сградата на училището за учениците от прогимназиален етап се контролира от дежурни учители при засилен сутрешен филтър, по график определен със заповед на директора на ОУ „ Любен Каравелов“.

 

Валя Димитрова......................

Директор

на ОУ „Любен Каравелов“

с.Узунджово, общ.Хасково

Сподели: