Вторник 23, Юли 2024г.

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.03710 22 70;0879600630;e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

 

ЗАПОВЕД № 34

от 15.09.2020г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието и науката, в сила от 02.08.2019 г. и работа в условията на пандемия и т.6 от Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 на Министъра на образованието и науката, Протокол №13 от 03.09.2020 от заседание на ПС

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

Светлана Александрова Иванова - Главен учител – за длъжностно лице, отговорно за организацията и спазването на противоепидемичните правила и мерки, във връзка с пандемията от коронавирус.

Отговорното лице следи за спазването на задължителните и препоръчителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, както от учениците, така и от служителите в училище.

Провежда инструктаж на учениците, педагогическите специалисти и персонала във връзка с намаляване и ограничаване на разпространението на вируса.

 

 

 

Валя Димитрова.............................

Директор

на ОУ „Любен Каравелов“

с.Узунджово, общ.Хасково

 

 

 

 

 

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.03710 22 70;0879600630;e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № 35

15.09.2020г.

 

 

                        На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО, и Насоки на Министъра на образованието и науката за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID -19, Протокол № 13 от 03.09.2020 от заседание на ПС

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

 

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ УЗУНДЖОВО

 

 

 

            Всички учители и служители да бъдат запознати срещу подпис с приетите мерки.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Светлана Иванова – главен учител - длъжностно лице, отговорно лице за организацията и спазване противоепидемичните правила и мерки в условията на коронавирус в училището.

 

 

 

ДИРЕКТОР:...............................

/Валя Димитрова/

 

 

Запознат съм със заповедта:

Светлана Иванова -

 

 

 

 

 

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.03710 22 70;0879600630;e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № 36

15.09.2020г.

 

 

                        На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО, и Насоки на Министъра на образованието и науката за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID -19, Протокол № 13 от 03.09.2020 от заседание на ПС

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА ФИЛТЪРА – ГЛАВЕН ВХОД И ВХОД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Дежурните учители се явяват в училището не по-късно от 7.20 часа.

Използвайки термометър за мерене на температурата без докосване до тялото мерят температурата на всеки ученик, учител и служител на входа.

Следят учениците да преминават през напоената с дезинфектонт постелка.

Следят всички ученици да влизат с маска в училище.

Следят всички ученици да преминат през диспенсъра с дезинфектант, за да дезинфекцират ръцете си или със спрей впръскват на всеки влизащ ръцете.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Добринка Георгиева – ЗАС

 

 

Приложение: График за дежурство на филтър в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021.

 

 

Директор:.........................

/Валя Димитрова/

 

 

 

Запознат съм със заповедта:

Добринка Георгиева..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.03710 22 70;0879600630;e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № 37

15.09.2020г.

 

 

                        На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО, и Насоки на Министъра на образованието и науката за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID -19, Протокол № 13 от 03.09.2020 от заседание на ПС

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

 

 

1.Инструктаж на учителите във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

2.Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

3.Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

            С горепосочените инструктажи да се запознаят срещу подпис всички педагогически специалисти и помощно-обслужващ персонал в училището.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светлана Иванова – главен учител - длъжностно лице, отговорно лице за организацията и спазване противоепидемичните правила и мерки в условията на коронавирус в училището.

            Срок на изпълнение на заповедта 20.09.2020г.

 

Приложение: 1.Инструктаж на учителите във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

2.Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

 

 

Директор:................................

/Валя Димитрова/

Запознат съм със заповедта:

Светлана Иванова -

 

 

 

 

 

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.03710 22 70;0879600630;e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № 38

15.09.2020г.

 

                        На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО, и Насоки на Министъра на образованието и науката за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID -19, Протокол № 13 от 03.09.2020 от заседание на ПС

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

                     Чеклист-график за хигиенистите и шофьора на автобуса за почасово почистване и дезинфекциране на конкретизирани места в класни стаи, компютърни кабинети, физкултурен салон, административни помещения, библиотека, коридори, автобус както следва:

Помещение

Места на почистване в помещението

1.

Класна стая

Под, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, чинове и столове, бюро, шкафове, цокъл на стените, телата на радиаторите, первази, бяла дъска.

2.

Компютърни кабинети

Под, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, чинове и столове, бюро, шкафове, цокъл на стените, тела на радиатори, первази, бяла дъска, клавиатури, мишки, монитори.

3.

Физкултурен салон

Под, дръжки на врати, ключове за осветление, цокъл на стени, тела на радиатори, пейки, спортни съоръжения.

4.

Административни помещения – учителска стая, стая ЗАС, кабинет директор, кабинет заместник-директор, кабинет главен счетоводител, методически кабинет

Под, пръжки на врати и прозорци, маса, столове, дивани, ключове за осветление, шкафове, радиатор, перваз, мивка, кран мивка, бюро.

5.

Библиотека

Под, пръжки на врати и прозорци, маса, столове, дивани, ключове за осветление, шкафове, радиатор, перваз, мивка, кран мивка, бюро.

6.

Коридор, фоайе, междуетажни площадки, стълбища

Под, стълбище, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, цокъл на стени, тела на радиатори, перила на стълби, первази.

7.

Училищен автобус

Под, стъпала, дръжки на врати, ръкохватки, дръжки на седалки, седалки, гръб на седалки, табло до вратата на автобуса, подлакътници на седалките, кормило.

8.

Санитарни помещения

Под, клекала в тоалетните, мивки, кранове, тоалетно казанче, дръжки на врати, ключове за осветление, плочки на стени, тела на радиатори.

                     Въз основа на определените места за почистване и дезинфекциране да бъдат изготвени почасови чеклистове-графици с място за подпис от хигиенист или шофьор на автобус след всяко действие и подпис на контролиращото лице – Добринка Георгиева ЗАС

                     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светлана Иванова – Главен учител - длъжностно лице, отговорно лице за организацията и спазване противоепидемичните правила и мерки в условията на коронавирус в училището.

            Срок на изпълнение на заповедта 17.09.2020г.

Приложение:1.График за дежурство на филтъра – главен вход и вход за начален етап през учебната 2020/2021 година

2.Чеклист-график за почистване и дезинфекциране на класна стая в условията на COVID-19

  1. Чеклист-график за почистване и дезинфекциране на компютърен кабинет в условията на COVID-19
  2. Чеклист-график за почистване и дезинфекциране на административно помищение /кабинет директор, кабинет заместник-директор, учителска стая, стая главен счетоводител, стая ЗАС/ в условията на COVID-19
  3. Чеклист-график за почистване и дезинфекциране на библиотека в условията на COVID-19

6.Чеклист-график за почистване и дезинфекциране на физкултурен салон в условията на COVID-19

7.Чеклист-график за почистване и дезинфекциране на автобус в условията на COVID-19

8.Чеклист за почистване и дезинфекциране на санитарни помещения в условията на COVID-19.

 

Директор:..................................

/Валя Димитрова

 

Запознат съм със заповедта:

Светлана Иванова ................................Добринка Георгиева...............................

 

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.03710 22 70;0879600630;e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № 39

15.09.2020г.

 

                        На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО, и Насоки на Министъра на образованието и науката за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID -19, Протокол № 13 от 03.09.2020 от заседание на ПС

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

1.Инструктаж на учениците във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

            С горепосочения инструктаж класните ръководители да запознаят срещу подпис всички ученици.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светлана Иванова – главен учител - длъжностно лице, отговорно лице за организацията и спазване противоепидемичните правила и мерки в условията на коронавирус в училището.

            Срок на изпълнение на заповедта 20.09.2020г.

 

Приложение: 1.Инструктаж на учениците във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

 

 

Директор:.............................

/Валя Димитрова/

Сподели: