Сряда 29, Май 2024г.

Основно училище "Любен Каравелов" с.Узунджово, общ.Хасково

тел.03710 2270; 03710 2355;e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

Утвърждавам

 

Директор:...........................

/Валя Димитрова/

 

 

 

 

 

Правила и мерки за работа в условия на разпространение на COVID – 19 в ОУ„Любен Каравелов“ с. Узунджово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №13 от 03.09.2020г.

 

Узунджово, 2020

 

Предстоящата учебна година поставя нови отговорности пред колектива на ОУ „ Любен Каравелов“ Узунджово - да опазим здравето на децата, учениците и техните семейства, учителите и техните семейства и на всички около нас в условията на все още продължаващата пандемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19. Осъзнавайки огромната си отговорност, колектива на ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово през предстоящата учебна година ще се опита да открие баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на всички в системата на предучилищното и училищното образование и необходимостта да учим, работим и живеем нормално, в относително спокойна психологична обстановка.

Цели:

 1. Да превърнем училището ни в максимално безрискова среда.
 2. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците ни от рисковите групи.

3.Да осигурим допълнително обучение за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини.

 1. Да поддържаме добър микроклимат на работа и учене.

 

 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

 

 

А.Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19 в ОУ „Любен Каравелов“ включват:

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем в ОУ „ Любен Каравелов“ е задължително в общите закрити части на учебната сграда /преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, учителска стая, библиотека/ за всички ученици и учители.

2.1 В класните стаи маска или шлем ще носят учителите, които преподават на повече от една паралелка.

2.2 При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание.

2.3 В училищният автобус носенето на маска или шлем е задължително за всички пътуващи ученици и дежурния учител.

2.4 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците в ОУ „Любен Каравелов“ е по желание.

2.5 Маските за децата и учениците в ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово се осигуряват от техните родители. Училището ни ще осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.

3.Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

- Дезинфекцията на класните стаи/ подове, чинове, дръжки на прозорци/, коридорите и санитарните възли в ОУ „ Любен Каравелов“ ще се извършва по график, определен от директора на училището два пъти дневно преди началото на учебния ден и преди започване на занятията с групи след обяд. Извършва се влажно почистване на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.

- При наличие на потвърден случай на заболял ученик или учител с COVID-19, дезинфекцията в сградата на училището ни ще се увеличи до 4 пъти на ден. Извършва се почистване и дезинфекция на всички повърхности влезли в контакт във заболялото лице, помещенията, в които е пребивавал, общите части.

- Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на класните стаи, учителската стая, физкултурния салон, кабинетите по информационни технологии и компютърно моделиране, в които повърхностите, мишките, клавиатурите, се дезинфекцират след всеки проведен учебен час.

4.Засилена лична хигиена и условия за това:

4.1.Осигуряване на течаща топла вода и сапун в тоалетните за всички ученици, учители и работещи.

4.2.Поставяне на дозатори за дезинфектант за ръце на входовете на училището, в учителската стая, в класните стаи, по коридорите, като тяхната употреба следва да се контролира от дежурния учител.

4.3.Поставяне на табели в санитарните възли с правилата за хигиена съгласно следната инструкция:

4.3.1.Ръцете се мият винаги:

а)когато са видимо замърсени;

б)след кихане и кашляне;

в)преди, по време на и след приготвяне /употреба на храна/ на храна;

г)преди хранене;

д)след ползване на тоалетна;

е)след досег с животни;

ж)след игра на двора или във физкултурния салон.

4.3.2.Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

4.3.3.При невъзможност за измиване се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце съгласно указанията за употреба на производителя като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, гърба и дланите.

4.3.4.Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

4.4.Поставят се табели с разяснения за правилно носене на лицева маска във всяка класна стая, комбтърен кабинет и библиотека съгласно следната инструкция: а)Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.

б)Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце с вирусоцидно действие.

в)Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките /ластиците/ й и се избягва докосването на предната й страна.

г)След сваляне на масаката ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце с вирусоцидно действие.

д)Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци веднага след сваляне.

е)Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

-чрез изпиране с гореща вода /термодезинфекция/ и перилен препарат /детергент/ при температура на водата 60-90 градуса по Целзий за не по-малко от 20 минути; или

-чрез изпиране с хладка вода под температура 60 градуса по Целзий с препарати с дезинфекционно действие /биоциди/ с концентрация съгласно указанията на производителя /химио-термодезинфекция/.

ж) Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.

з)Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

 1. Спазване в помещението за раздаване на храна на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“

 

6.Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията

6.1. Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.

6.2.Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.

-Учебните занятия в ОУ „Любен Каравелов“ за начален и прогимназиален етап започват по различно време. Първият учебен час започва в 8.00 ч. за всичики ученици разделени в на четири етажа в шест коридори – първи етаж: малък коридор – ПГ самостоятелна отделена; среден коридор – 1 клас с 35 минутни часове и 3 клас с 40 минутни часове; голям коридор – 2 клас с 35 минутни часове и четвърти клас с 40 минутни часове. Втори етаж: 5а клас с 45 мин часове самостоятелен; Трети етаж: 6а клас с 40 мин.часове и 7а и 7б клас с 40 мин.часове, но с разминаващи се междучасия; Четвърти етаж: 6б клас с 40 мин.часове – самостоятелен.

Възпитателни мерки:

-Учениците от начален етап влизат и излизат от сградата на училището през ученическият вход, намиращ се до физкултурния салон като за целта са обозначени посоките на движение с цел спазване на дистанция.

-Учениците от прогимназиален етап ще влизат и излизат от сградата на училището през главния вход като за целта са обозначени посоките на движение с цел спазване на дистанция.

-Не се допуска преминаването на ученици от начален етап на по-горните етажи.

-Всеки преподавател дава дежурство по класна стая във времето на междучасията и следи за недопускане струпването на ученици в критичните точки като коридори и тоалетни.

-В първия учебен ден всеки класен ръководител да запознае съответния клас със здравните изисквания.

-В часа на класа, класният ръководител да провежда разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19.

-Ежедневно да се напомня на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

-Учителите в начален етап да напомнят на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

6.3. Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.

 

6.4.Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.

 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.

7.1. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

7.2. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

Б. Препоръчителни мерки

 

 1. За осигуряване на дистанция между паралелките

 

1.1. Класни стаи и организация на учебния процес

- Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет –ИКТ кабинет и физкултурен салон.

- Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж

- Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

- Използване на един учебен чин от един ученик максимално възможно и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно.

- Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

- Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.

 

1.2. Коридори и стълбища

 • Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
 • Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

 

1.3. Междучасия.

Тоалетни/санитарни помещения

- Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.

- Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).

 

1.4. Входове

- Разделяне на паралелките при ползване на различните входове

1.5. Стол и бюфети

- Хранене по график.

- Обособени зони за хранене за отделните паралелки

. - Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).

- Недопускане на споделяне на храни и напитки.

- Хранене в училищния двор.

 

1.6. Училищен двор

- Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

- Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция /при наличие на такива деца в училището/

- Провеждане на повече занятия навън.

- Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване

 

1.7. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация.

Учителска стая

- Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

- По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

- Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

- Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

 

1.8. Физкултурен салон

- Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

 

1.9. Библиотека

- Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

 

1.10. ,,Училищен плод и мляко“ по Държавен фонд „Земеделие“

- Приемат се един път седмично. За всеки ученик се предоставя индивидуално пакетиран продукт.

 

1.11. Озониране и пречистване на въздуха

- всяко междучасие да се проветряват класните стаи и учителската стая.

 

 1. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището

- Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

- Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.

- Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

 

 1. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси

- Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.

- Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

 

 1. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

- Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).

- Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.

- Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет. https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf,

както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

- Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОРЕС и на ресурси:

o Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение . o Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.

o Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.

o Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.

o Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

 

В. Възпитателните мерки включват:

1.Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

2.Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

3.Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

4.Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски

 

 

 

 

Г.Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово

 1. В случай на съмнение за ученик с грипоподобни симптоми /повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др./:

-Ученикът се насочва към специално създаденото за това помещение, намиращо се на третия етаж в училището, докато не се прибере у дома или не постъпи в болнично заведение.

-На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

-Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки /носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност/.

-На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика /първо по телефона/ за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл.необходимост от провеждане на тест на нов коронавирус.

-След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

-Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

-Учeникът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

2.В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик:

2.1.Родителите информират директора на училището, който трябва незабавна да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

2.2.Класният ръководител и дежурният учител в автобуса ще извършват първичния медицинския филтър за наличие на грипоподобни симптоми и ще следят за недопускане в сградата на училището на деца и ученици във видимо нездравословно състояние.

2.3.В случай на съмнение за ученик със симптоми на COVID-19, родителите на същият ще бъдат информирани веднага за състоянието на детето му и за стъпките, които трябва да предприемат по-късно. До пристигане на медицинско лице и родители, в ОУ „Любен Каравелов“ ще се предприемат следните стъпки:

- Ученикът се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.

 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика за преценка на здравословното му състояние.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с дезинфектант с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

3.В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик:

3.1.Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

3.2.В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.

     3.3.Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.

     3.4.Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

     3.5.Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

   3.6.Класният ръководител в начален етап на основно образование.

     3.7.Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

     3.8.Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 метра и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

     3.9.Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

   3.10.Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

     3.11.При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

   3.12.След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.

3.13.Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

4.При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

 

4.1.Първоначално поведение

4.1.1.Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

4.1.2.Избягва се физически контакт с други лица.

4.1.3.При възможност използва личен транспорт за придвижване.

4.1.4.Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

4.1.5.Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

4.1.6.Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

4.1.7.След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

4.1.8.Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

4.1.9.Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

 

5.В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

5.1.Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

5.2.Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

5.3.Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.

5.4.В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.

5.5.Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от регионалната здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

5.6.Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен

ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на

наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

5.7.Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното

лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене

на защитна маска за лице.

5.8.Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на

защитна маска за лице.

5.9.Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период

от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

5.10.Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

5.11.След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията

и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

5.12.Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

 

Д.Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

 

Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква от училищата готовност за реакция и динамично планиране, което не бива да се свежда до формалното утвърждаване на планове, нужен е предварително обсъден и приет от педагогически съвет списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) или при невъзможност за осъществяване на такова – към обучение от разстояние на хартия. Нормативно това „превключване“ е заложено в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с цел да се прилага не само в конкретната ситуация – в условията COVID-19, но и във всяка друга ситуация, която налага прекъсване на присъственото обучение поради непредвидени обстоятелства.

 

Обучението от в електронна среда разстояние да се прилага за паралелки със случай на COVID-19 или за цялото училище в зависимост от контактите на заразеното лице. Периодът на обучение в електронна среда се определя в зависимост от конкретния случай.

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

 

 1. Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока
 2. Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая)
 3. Ученикът не подлежи на оценяване
 4. Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и

микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

При невъзможност училището ни да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано такова обучение, а когато и това не е възможно, училището ни може да организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласноколективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

 

 

Е.Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 2. Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 3. Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:

- Използване на единна платформа за цялото училище - TEAMS

- Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск

- Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката

 1. Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане спецификата на учебния предмет, напр. чужд език – източен, всички учители, преподаващи този учебен предмет в конкретното училище, да използват единна платформа, която може да бъде различна от приетата на училищно ниво платформа)
 2. Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

- Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)

- Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)

-Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР)

- Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия

(възможно е и оценяване)

 1. Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип
 2. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина
 3. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР

 

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19

Изборът за присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана

алтернатива. Тя създава възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за социализация и за ефективна възпитателна функция.

Независимо от това има отделни случаи, при които обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите.

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение.

Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие.

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

 1. Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето.

 1. Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. - 7. клас).
 2. Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. - 7. клас. Учениците от 1. - 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма, а само по изключение в дистанционна форма, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина.

В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка.

В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование - и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план.

Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

 

 

Ж.Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:

 1. Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група.
 2. Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.
 3. Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.

 

З.Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия

 

Отчитайки, от една страна, трудната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или повече паралелки в училище, на цяло училище, на населено място или регион, да наложи задържане вкъщи на отделни ученици, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група от СOVID 19, и зачитайки правото на родителите да не пускат децата си да присъстват в клас, училището може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети.

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР.

На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

В помощ на училището и родителите е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за родители, който може да се намери на:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

Сподели: