Събота 23, Септември 2023г.

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.хасково

тел.03710 2270; 0879 600630; e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

ПРОЦЕДУРА

 

За подбор на „Образователен медиатор“ и/или „Социален работник“ по Проект „Подкрепа за успех“

Утвърдена със Заповед № 427/13.09.2019г.

А.Съдържание на Процедурата за подбор на „Образователен медиатор“ и/или „Социален работник“

1.Процедурата се организира във връзка с реализиране на дейностите по чл.69 от Указания за изпълнение на дейностите по Проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ утвърдени със заповед № РД09-1977/02.08.2019 г. на министъра на образованието и науката всяка година до 30 септември.

2.Процедурата за подбор се провежда на два етапа: по документи и събеседване.

3.Процедурата за подбор се провежда от комисия, състояща се най-малко от трима членове, в това число и председател. Комисията се определя със Заповед на директора на училището. /чл.70ал.2 от Указанията/.

4.Процедурата за подбор се обявява на интернет страницата на училището, а при липса на такава – на общодостъпно място в училището. /чл.70 ал.3 от Указанията за изпълнение на проекта/

Б.Изисквания за заемане на длъжностите „Образователен медиатор“ и Социален работник“ съгласно примерни Длъжностни характеристики, разработени за целите на прокта – Приложение № 6 и Приложение № 7 от Указанията за изпълнение на проекта /съгл.чл.70 ал.4 от Указанията за изпълнение на дейностите/:

 1. Приложение № 6 към чл. 70, ал. 4:

 

ПРИМЕРНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

     НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001

           „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

………………………….. (изписва се наименованието на работодателя)

Номер на проекта: BG05M2OP001-2.011-0001

Наименование на проекта: „Подкрепа за успех“

Длъжност по проекта: …………………………….

Код по НКПД: ……………………….

 

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 

III. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Общи:

 

 1. Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 2. Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
 3. 2. Специфични:
 1. Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 2. Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 3. Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 4. Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 5. Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 6. Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 7. Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 8. Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 9. Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 10. Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 11. Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 12. Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 13. В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 14. Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 15. Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 16. Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 17. Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.IV. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА Б. Планиране на работата: След възлагане на задачите работата се планира самостоятелно в съответствие с приоритетите и сроковете, определени от възложителя на работата, както и в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешноведомствени правила и процедури.В. Отчитане на работата: работата се отчита пред ………….. (съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта).V. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
 18. А. Основни отговорности
 19.  
 20.           При поставена конкретна задача от директора осъществява връзки и взаимоотношения с: участниците в образователния процес и други заинтересовани страни, включително представители на държавни институции и органи на местното самоуправление, обществени организации и юридически лица с нестопанска цел посредством телефонни контакти, работни срещи и съвместни консултации.
 21. А. Възлагане на работата: работата се възлага от директора на училището (съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта).
 22.  
 1. Носи отговорност за изпълнение на поставените работни задачи;
 2. Отговаря за поверената му техника и имущество;
 3. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, служител, дете, ученик, родител или друго лице, с което се намира в служебни отношения;
 4. Докладва на директора на училището за обстоятелства, застрашаващи живота и здравето на учениците.             Взема решения във връзка с изпълнението на задълженията си след съгласуване с директора (съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта).VII. КОНТАКТИ 
 5. VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 6. Осъществява контакти в рамките на своята компетентност с други участници в изпълнението или управлението на проект „Подкрепа за успех“.
 7.  
 8. VI. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
 9. В. Оборудване и други ресурси: отговаря за ……………………. (например персонална компютърна техника; офис оборудване и др.)
 1. Образование: основно/средно/висше образованиеПознаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.4. Необходими лични качества:- дискретност;- умения за общуване;- умения за мотивация; - способност да планира, организира и контролира собствената си работа;5. Професионален опит: не се изисква
 2. 6. Допълнителна квалификация/обучение:
 3. - умения за разпределяне на времето.
 4. - умения за управление на конфликти;
 5. - способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
 6. - умения за работа в екип;
 7. - лоялност към институцията;
 8. 3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 9. 2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
 • компютърна грамотностУтвърдена от: …………………….. (трите имена) – …………………. (изписва се длъжността) (подпис)Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр: ………………………………………...................................................................................................
 • (име, презиме, фамилия, подпис, дата)
 •  
 • .............................................                                   Дата: …………………….
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 1. Приложение № 7 към чл. 70, ал. 4

 

ПРИМЕРНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В УЧИЛИЩЕ

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

………………………….. (изписва се наименованието на работодателя)

Номер на проекта: BG05M2OP001-2.011-0001

Наименование на проекта: „Подкрепа за успех“

Длъжност по проекта: …………………………….

Код по НКПД: ……………………….

 

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Осъществява практическа дейност по закрила на детето на училищно ниво

III. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Проучва и събира данни за дете от: семейството, училището, детската ясла и градина, специализирана институция и/или услуга от резидентен тип, роднини, близки, съседи, други ДСП, личен лекар и други източници при необходимост. Активно събира информация за уязвими групи деца и семейства.
 2. Информира и консултира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им.
 3. Извършва проучване и оценка на сигнали за деца в риск и при установяване на риск за детето открива случай.
 4. Определя и осъществява конкретни мерки по закрила на децата и контролира изпълнението им.
 5. Открива и води досие на дете, като прилага всички събрани по случая документи, сведения и данни, отнасящи се до детето. Отразява развитието на случая във стандартизирани формуляри.
 6. Въвежда данни и информация в създадено електронно досие на дете в риск.
 7. Планира дейностите по закрила на дете в краткосрочен и дългосрочен план, и проследява изпълнението им от отговорните лица/институции/организации в определените срокове.
 8. Съставя и поддържа в актуалност регистри, съгласно разпоредбите на ЗЗД.
 9. Съгласува изготвения план за действие директора на училището и с родителите на детето, настойника, попечителя или лицето, което полага грижи за него.
 10. Информира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им.
 11. Предоставя информация на дете, родители, настойник, попечител или лице, полагащо грижи за детето, относно социалните услуги за деца и семейства.
 12. Насърчава родителите или лицето, полагащо грижи за детето, както и детето, за активно участие в избора на социални услуги.
 13. Подпомага професионалната ориентация и квалификация на деца в риск, включително и тези, които са завършили средното си образование след навършване на пълнолетие.
 14. Прави предложение за отпускане на помощи, съгласно ППЗЗД.
 15. Подпомага изготвянето на училищна програма за закрила на детето, като участва в работни групи за обсъждането на актуални проблеми в общината.
 16. Извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата и дава предложения за отстраняването им.
 17. Идентифицира и анализира случаите на деца, нуждаещи се от специална закрила.
 18. Прави предложения за повишаване ефективността на работата в училище.
 19. Спазва Етичния кодекс за работа с деца.
 20. Спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и за противопожарна и аварийна безопасност.
 21. Изпълнява и други, конкретно възложени задачи.

 

 1. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

А. Възлагане на работата: работата се възлага от директора на училището (съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта).

Б. Планиране на работата: След възлагане на задачите работата се планира самостоятелно в съответствие с приоритетите и сроковете, определени от възложителя на работата, както и в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешноведомствени правила и процедури.

В. Отчитане на работата: работата се отчита пред ……………………….. (съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта).

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И НА РЕСУРСИТЕ

А. Организация на работата: ……………………………

Б. Оборудване и други ресурси: отговаря за ……………………. (например персонална компютърна техника; офис оборудване и др.)

 1. ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
 2. Взема решения във връзка с изпълнението на задълженията си след съгласуване с директора на училището (съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта).

VII. КОНТАКТИ

Осъществява контакти в рамките на своята компетентност с други участници в изпълнението или управлението на проект „Подкрепа за успех“.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образование: средно/висше образование.
 2. (При подбора на кадри могат да бъдат наети и студенти)
 3. Професионална област: хуманитарни, обществени, икономически, правни науки и др.
 4. Професионален опит: не се изисква
 5. Допълнителна квалификация/обучение:
 • компютърна грамотност

 

Утвърдена от: …………………….. (трите имена) – …………………. (изписва се длъжността)

 

 

.............................................                                   Дата: …………………….

(подпис)

 

Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр: ………………………………………...................................................................................................

(име, презиме, фамилия, подпис, дата)

 

 

 

 

В.Последователност на стъпките по процедурата, през които преминава назначаването на „Образователен медиатор“ и/или „Социален работник“.

1.Заповед на директора на училището за пускане на обява за Свободно работно място за „Образователен медиатор“ и/или „Социален работник“.

2.Обявяване на свободните работни места за „Образователен медиатор“ и/или „Социален работник в институциите и на сайта на училището.

3.Подаване на документи от кандидатите в канцеларията на училището в определения в обявленито срок.

4.Заповед на директора на училището за назначаване на комисия съставена най-малко от трима членове в това число и председателя на комисията, която да извърши подбора на два етапа:

а/разглеждане на подадените документи за редовност.

б/събеседване с кандидатите..

5.Съставяне на Протокол от комисията за избора на кандидати за обявените длъжности.

6.Предаване на Протокола на директора на училището в определения в заповедта на директора срок.

7.Заповед на директора на училището за назначаване на кандидатите на обявените длъжности „Образователен медиатор“ и/или „Социален работик“.

8.Сключване на трудови договори с избраните кандидати за длъжностите „Образователен медиатор“ и/или „Социален работник“.

 

 

Директор:..........................

/Валя Димитрова/

Сподели: