Понеделник 30, Януари 2023г.

Стратегия за развитие на училището 2022-2025 година

УТВЪРЖДАВАМ

Директор:……………………
/Валя Димитрова/

 


СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

Настоящата Актуализация на Стратегия за развитие на училището е разработена в съответствие с изискванията на чл.263 ал.1 т.1 от ЗУПО и чл.169 ал.1т. от ЗУПО приета с Протокол № 17 от 09.09.2021 г. от заседание на Педагогическия съвет

 

 

 

 


Узунджово, 2022

 


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


А. УВОД
Б. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” с. УЗУНДЖОНВО, общ. ХАСКОВО
І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА
1. Общо състояние
2. Ученици
3. Кадрови ресурси
4. Образователно – възпитателен процес
5. Учебно-техническа и материална база
6. Финансиране
7. Външни фактори
ІІ. КРЕДО НА УЧИЛИЩЕТО
ІІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
ІV. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
V. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
VІ. ПОДЦЕЛИ
VІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. Административно-управленска дейност
2. Образователно-възпитателни дейности
3. Квалификационна дейност
4. Социално-битова и финансова дейност
VIII. МЕРКИ ЗА БОРБА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19
IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
В. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УВОД

Стратегията за развитие на училището стратегия очертава насоките за развитие на институцията, нейните последователни действия за постигане на дългосрочни и качествени резултати от труда.
Цел на разработването на стратегията е не само описване на миналия опит и състояние на училището, но и преди всичко набелязване насоките му за развитие в един период в рамките на 4 години /чл.263 ал.1 т.1 от ЗУПО/. Влизането на Република България в Европейския съюз предопределя реформа и в българското образование както в другите сфери на общественото развитие. На базата на приети досега държавни документи в областта на образованието като Закона за предучилищното и училищното образование /ЗУПО/ /Д.в.бр.79 от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г., Държавните образователни стандарти и Наредбите, които ги определят, Стратегията за развитие на община Хасково в частта й за развитие на образованието в общината, са все документи, на базата на които се очертават основните цели и подцели за развитие конкретно и на Основно училище „Любен Каравелов” с. Узунджово, общ. Хасково.
Стратегията за развитие на основното училище следва заедно с целия училищен екип принципите, очертани със ЗУПО за:
1.Осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;
2.Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
3.Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
4.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. Хуманизъм и толерантност;
7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;
10.Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
11. Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.
Тези принципи в системата на предучилищното и училищно образование ще дадат възможност на училището да се развива възходящо, да търси нови форми и методи с цел подобряване качеството на образователно-възпитателния процес, ще може да търси и организира занимания по интереси, да участва в редица дейности за осъществяване важните цели пред българското училище, поставени в Закона за предучилищното и училищно образование, а именно:
1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
3.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
4.Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
5.Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
6.Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
7.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
8.Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
9.Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
10.Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
11.Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
12.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.
Б. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” с. УЗУНДЖОВО, общ. ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

Стратегия за развитието на Основно училище ”Любен Каравелов” с.Узунджово , общ. Хасково се основава на принципите и целите на Закона за предучилищното и училищното образование, както и спецификата училището ни. Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и е гласувана на Заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 18 от 09.09.2021 год.
Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година.
На основата на тази стратегия се изготвя годишен план за дейностите
І. Анализ на състоянието на училището и на външната среда
1. Общо състояние
Динамичното развитие на всички области в живота на нашата страна не отминава и образованието. Пред него се откриват нови възможности. Последните промени в нормативните актове подкрепят това. Българското училище постепенно се променя. Държавните образователни стандарти определят нивото на обучаемост, поставят амбиции и пред учители, и пред ученици. Стремежът на цялото българско общество към интегриране с европейските структури и приемането на България в Европейския съюз минава през семейството и училището, а може би дори започва именно с тях. Трябва да се повиши осезателно грамотността на българина и в пряк и в преносен смисъл, а това е свързано не само с образоваността му, но и с неговата култура. Затова и точно и закономерно държавните образователни стандарти целят да се постигне едно комплексно обучение, необходимо на всеки ученик, за да се изгради като достойна личност, неделима част от постепенно изграждащото се гражданско общество.
Само тогава като неделима част от Европа, ще можем да спечелим доверието и уважението на европейските народи, а с това и да излезем от икономическите затруднения, които измъчват почти всяко българско семейство днес. Затова е нужно и училището, всички учители и ученици да полагат постоянни усилия и упоритост заедно с другите сфери на обществения живот, за да може българското дете да се образова, за да може да получи то своята достойна реализация в живота.


2. Ученици

Основно училище “Любен Каравелов” с.Узунджово е разположено на 10 км северозападно от гр. Хасково. В него се учат ученици от 6 до 13 години, от Подготвителна група до 7 клас.
В ОУ ”Любен Каравелов” с.Узунджово , общ. Хасково през учебната 2022/2023 г. се обучават около 196 ученика, включително 11 ученика от село Александрово и 33 ученика от с. Нова Надежда.. По класове този брой изглежда така:

ПГ – 14 ученика
1 клас – 19 ученика
2 клас – 19 ученика
3а клас – 18 ученика
3б клас – 19 ученика
4а клас -  10 ученика
4б клас – 12 ученика
5 клас – 27 ученика
6а клас -26 ученика
7а клас – 17 ученика
7б клас – 15 ученика

Към 15.09.2022 г. отпаднали ученици няма. Текучество през годината на учениците почти няма. Преместването в други училища е минимално и причините за това са следните:
- Смяна на местоживеенето на родителите
Към началото на 2022/2023г. г. в училището няма наказани ученици.
В училището се учат около 60% деца от ромски произход, които не владеят добре български език. Това внася известно затруднение в тяхното обучение, но Подготвителната група, в която от много години се обучават такива ученици, до голяма степен решава този проблем.

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ
По-голяма част от учениците са от с.Узунджово. От с.Александрово са 11 ученика, а от Нова Надежда – 33 ученика. Това ни дава по-голяма възможност за постоянен контакт с родителите на учениците от Узунджово.

Всички учители имат над 5 години стаж в училището, което показва, че добре познават компактната маса от хора в населените места, от които учат ученици в училището, в това число и родителите на своите ученици.

Самите родители се познават предварително помежду си, а оттам и децата, така че средата на децата в училище почти не е нова, а позната.

В края на всяка учебна година учителите посещават домовете на учениците, предстоящи да бъдат записани в Подготвителна група и І клас и разговарят с родителите.

Компютри и интернет в кабинетите, което дава възможност за интерактивно обучение. Трудности за срещи и разговори с родителите от Александрово и Нова Надежда поради отдалеченост от училището и неприсъствието им на родителски срещи.

Много родители не знаят, че сами в края на май трябва да подадат молба за записване в Подготвителна група и І клас, поради което учителите ги търсят в къщи допълнително, за да им обяснят.

Голяма част от родителите не се интересуват от това, какви успехи или неуспехи в урочната работа имат децата им т.е. отнасят се равнодушно към учебния процес.

Част от учениците също нямат необходимата мотивация за ползата и необходимостта от учебен труд.
Равнодушие и ниска заинтересованост от учениците по отношение на училищния живот.
Липсата на възпитателно звено в училището т.е. може би на педагогически съветник, се чувства в училището. Никой – нито класният ръководител, нито учителят може да замени този човек, специално би могъл да се грижи за възпитанието на учениците и с когото те да могат да споделят и да дискутират проблемите си.

Необходимост от още по-широко включване на интерактивни методи в обучението.

3. Кадрови ресурси

В училище преподават 26 учители, от които 22 жени и 4 мъже. От тях в начален етап преподават 7 учители – всички жени, а в прогимназиален - 9 учители, от които 7 жени и 2 мъже и 8 учители в ЦДО – 6 жени и 2 мъже, от които 4 в начален етап – от тях 4 жени и 1 мъж и 4 в прогимназиален етап – 3 жени и 1 мъж. Съставът на учителите в училището ни е разнороден по възраст. Възрастта варира от 35-годишни до 60-годишни. От тях 30 – 39 години – 2 учители; Най много са между 40 - 49 години – 11 учители и между 50 - 59 години – 11 учители; 60 и над 60 - 2. Но този разнороден възрастов състав не пречи в училището ни да работи един здрав екип от истински професионалисти и уважаващи се помежду си колеги.
По образование състава на учителите, преподаватели в училището изглежда така:
- с висше образование –27 учители
От тях с I ПКС – 1 учител, ІІ ПКС – 9 учители, с III ПКС – 2 учители, с ІV ПКС – 4 учители, с V ПКС – 8 учители.
Незаети щатове в училището няма.
В училището работят 8 групи ЦДО: 4 групи ЦДО в начален етап и 4 групи ЦДО в прогимназиален етап. В училището няма щат за педагогически съветник, доктор и мед.сестра.


СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ
Колективът учители, работещи в училището е изцяло професионален.
Всеки преподава по предмети, отговарящи на специалността му.
Нередовни учители няма.
Между педагозите съществува колективност, толерантност, точност, дисциплина, разбирателство.
Мотивираност и съпричастност към учебната работа и развитие на училището.
Липсва текучество на кадри в училището от години. Поради това между учителите са се изградили постоянни взаимоотношения базиращи се на познаване и зачитане на професионализма на всеки учител, както и на личните качества на всеки един от тях. Необходимост от участие в курсове за повишаване на квалификацията с цел преподаване в съответствие с новите моменти.
.
Необходимост от по-широк спектър от конкретни дейности за включване на всички учители в тях.

4. Образователно – възпитателен процес
Училището е средищно. Работи при целодневна организация на учебния ден /чл.53 ал.3 т.1 от ЗУПО/. Сутрин се провеждат занятия по задължителна подготовка, а след обед работят полуинтернатните групи. Вариантът се избира на първия педагогически съвет през месец септември.
Към осъществяване на учебен процес всяка година се пристъпва след утвърждаване на училищен учебен план и учебни програми, на базата на нормативните документи на МОН- ЗУПО и ДОС за учебния план, а заедно с тях и на Образец №1 - основния документ утвърждаващ и регламентиращ паралелките и разпределението на дейностите през предстоящата учебна година. Той се утвърждава и подписва както от директора на училището, така също и от Началника на Регионалното управление по образованието по процедура в електронен вариант. Задачата на педагогическия състав е прилагането на учебния план и изпълнението на държавните образователни стандарти.
Образователният процес в ОУ ”Любен Каравелов” с.Узунджово протича нормално. Средният годишен успех в училището в края на учебната година 2022/2023г. е Добър 4,32. Всяка година около 40 ученика завършват основно образование. Всички продължават образованието си в средните училища в гр. Хасково. Учениците ни не отсъстват системно от учебни занятия. Много неизвинени отсъствия няма. Класните ръководители ежедневно работят за духовно, личностно, морално и обществено развитие на своите ученици. Стремят се чрез съвети, диалог, убеждаване и личен пример да достигнат до сърцето на ученика, да събудят неговия интерес към даден проблем.
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Осигурява се възможност учителите да прилагат разнообразни форми и методи на работа, без да изменят основните положения на учебната програма.
Ежедневно се осъществява връзка и се прави обмен между учителите от прогимназиален етап и учителя на ЦДО с цел подпомагане на изоставащите ученици.
Създават се условия и се дава възможност за пълноценно участие и изява на всеки ученик в учебния процес и развитие на индивидуалните му способности.
По основните дисциплини чрез подходящи тестове се замерва входното и изходното ниво на всеки клас, с което се вижда развитието на учениците и качеството на работа на учителите по съответния учебен предмет.
За стимулиране интересите на учениците се създават групи по занимания по интереси към училището, съобразно желанията на учениците, включително и спортни такива.
Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.
Занимания по интереси.
Библиотечно-информационно обслужване. Учебните помагала се закупуват от учениците и тъй като голяма част от тях са от социално слаби семейства, закупуването на учебни помагала се явява проблем за много от тях, а оттам и за училището.
Недостатъчно са учебно-техническите средства, с които разполага училището.
Недостатъчна е мотивацията и заинтересоваността на учениците по отношение на учебния процес.
Нежелание от страна на голяма част от учениците да се подготвят редовно за училище.
5. Учебно-техническа и материална база

Сградата на училището е нова, монолитна, специално проектирана за училище през 1974 г. Тя е четириетажна със собствено локално парно отопление на течно гориво.
Училището разполага с 24 учебни помещения. От тях: 7 кабинета, 7 класни стаи, 2 компютърни кабинети, Зала Европа, Актова зала, Зала за занимания по интереси, работилница, физкултурен салон, библиотека, музей на учебното дело, учителска стая, канцелария, методически кабинет, кабинет Директор, кабинет Зам. директор.
Учебно-техническите средства, с които работи училището са: 20 терминални станции и 30 настолни компютъра, намиращи се в специално обособени компютърни кабинети, Мултимедиен проектор, DVD, 4 принтера – лазерен и мастилено-струен, 2 мултифункционални устройства, 40 преносими компютри, 1 копирни машини, 8 касетофона, 2 дисплея, ученически лаптоти.
Задължителната документация в училището се води редовно и съхранява на съответните места и от съответните отговорници за това съгласно Наредба №8 от 11.08.2016г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование .

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Училището ни работи на кабинетна система в прогимназиален етап, което дава възможност на всеки преподавател да превърне кабинета си в своя собствена територия, където свободно да прилага разнообразни методи и форми на работа, да има време и възможност да направи спокойно предварителната си подготовка за часа.
Всеки клас има своя класна стая в начален етап, подредена по техен вкус.
Парно отопление, което създава уют и чистота в училището.
Наличие на работилница за извършване на свои собствени ремонтни дейности. Недостатъчно касетофони, необходими за работата на учителите.
Липса и на други УТС, които се използват в учебния процес.„
Липса на химически вещества за приложение в часовете по химия и опазване на околната среда.
Липса на уреди за опити за приложение в часовете по физика и астрономия.
Недостатъчно нови карти за часовете по история и география, които да заменят остарелите.
Недостатъчно компютри в училище и мултимедии.

6. Финансиране

Училището ни е общинско. От 2001 г. то работи на делегиран бюджет. Възможности за реализиране на допълнителни приходи ни дават част от земите на училището, дадени с договори под наем чрез открит търг в съответствие с Наредбата за общинската собственост. До сега дарения училището не е имало.


СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ
Наличие на собствена сметка и сума за издръжка, чрез които училището само може да контролира приходите и разходите си. Липса на спонсори и дарители за общо училищни цели: провеждане на учебни екскурзии с учениците, подпомагане провеждането на традиционните училищни празници, обогатяване на материалната база и др.


7. Външни фактори

По-голяма част от учениците, учещи в училището, произхождат от социално слаби семейства. Родителите се занимават през пролетта и лятото със сезонна земеделска работа, както и с животновъдство, с което са ангажирани ежедневно. Поради тези причини те нямат достатъчно свободно време, за да контролират учебната подготовка на децата си в къщи, а това поставя въпроса за търсене на пътища и средства от педагогическия състав за усвояване от учениците на преподаваните знания и активното им включване в учебния процес. С такава цел се провеждат родителски срещи, на които се провеждат разговори с родителите по наболелите проблеми.
В училището функционира Училищно настоятелство, което работи колкото може за приобщаване на родителите и обществеността на селото към учебния процес.
Със сформирането на Обществен съвет в съответствие с чл.265 от ЗУПО, се създаде нов подход към обсъждане на документите, както и отчетността в дейността и прозрачността по управлението на училището.
В своята работа училището поддържа постоянна връзка с РУО Хасково и община Хасково, а така също търси тяхната помощ и съдействие при необходимост.


СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ
Работещо училищно настоятелство.
Функциониране на втори външен орган, а именно Обществения съвет. Недостатъчен интерес от страна на родителите към училището като институция.
Недостатъчен интерес и от страна на фирмите, намиращи се на територията на село Узунджово към училището.


ІІ. КРЕДО НА УЧИЛИЩЕТО
Кредо на училището са думите на нашия патрон, известния български поет, писател и публицист Любен Каравелов: „Единствената българска светиня са училищата и затова барем тия трябва да останат чисти от сяка една страна!”

ІІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

В своето развитие училището се старае да дава научни, реално измерими и обективни знания на учениците, да работи в духа на демократичното развитие на страната ни. Също така да спомага с дейността си за реализиране на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в общообразователното училище в съответствие с Държавния образователен стандарт за това, насочено към усвояване на знания и формиране на личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, изграждане на култура на поведение и другарски взаимоотношения, отговорност на учениците към обществото, в което живеят.

ІV. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

В своята работа училищният екип се стреми да повиши авторитета на училището чрез постигане на по-високи резултати в учебната дейност, включване в обществената дейност на селото, проявявайки уважение към проблемите на ученици и родители и търсейки начин за тяхното решаване, издигайки на преден план и личния пример на учителя, неговото непрекъснато образование и квалификация.

V. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Главната цел, стояща за осъществяване пред педагогическия състав от ОУ “Любен Каравелов” с. Узунджово е:
Даване на знания, необходими за завършване на основно образование. Усвояване на необходимия базисен минимум от знания и учения, без които са немислими по-нататъшната социална дейност и професионална ориентация на учениците. Изграждане на личности с широка обща култура, познаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности, способни да живеят, общуват и се развиват в демократично европейско общество. Интеграция на деца със специални образователни потребности, както и на тези от малцинствени групи. Осмисляне свободното време на учениците. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Търсене на пътища за превенция на насилието в училище.

VІ. ПОДЦЕЛИ
1. Да се осигури достъп до образование на всички ученици от населените места, от които ученици учат в училището, в задължителна училищна възраст, подлежащи на обучение и образование.
Очаквани резултати:
Да се обхванат максимално учениците от селата, от които ученици учат в училището, които не са навършили 16-годишна възраст
2. Постоянно взаимодействие между училището, социалната среда на учениците и семейството за стимулиране на техния интерес към учебната дейност.
Очаквани резултати:
Създаване на мотивация у учениците за постоянен и системен учебен процес.
3. Да се повиши образованието и квалификацията на учителите чрез включването им в подходящи квалификационни форми при изискванията на ЗУПО и ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Очаквани резултати:
Повишаване качеството на преподаване и на резултатите от обучението.
4. Да се засили възпитателната функция на образованието в часовете .
Очаквани резултати:
5. Формиране на личности с активна гражданска позиция, уважаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности, както и правата и свободите на другите. Подобряването на качеството на взаимоотношенията между децата. Намаляване на насилието между учениците.
6. Развитие на факултативните дейности и заниманията по интереси, включително и спортните дейности в училището.
Очаквани резултати:
7. Равен достъп за децата от малцинствените групи, както и на децата със специални образователни потребности.

VІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
№ по ред Аспект в работата на училището Дейности Срок Отговорник
1. Административно-управленска дейност Анализ на дейността на училището в края на учебната година и актуализация на приоритетите за новата учебна година м. 07 Директор, учители, ПС
Планиране на дейността на училището: проект на Образец 1 м. 07 Директор
Планиране на потребностите на училището от кадри м. 07 Директор
Организация на дейността на училището през учебната година: м. 09 Директор, зам. директор
-Обхващане на подлежащите на задължително обучение ученици, разпределение по класове, паралелки; м. 09 Директор, ПС, Обществен съвет, УН
-Утвърждаване на Образец 1 м. 09 Директор
Годишен план за дейността на училището м. 09 Директор, комисии, екипи
-Актуализиране на училищните правилници м. 09 Директор, комисии, екипи
-Организация на работата на персонала м. 09 Директор
Годишни разпределения, Планове на МО, работни групи, екипи и комисии м. 09 Учители, Председатели на МО, ПС
-Осигуряване на ЗУД м. 09 Директор, ЗАТС
-План-прием в 1 и 5 клас м.06 и м.09 Директор, Кл.р-ли, Родители
Контролна дейност:
-на учебната работа на учениците Текущо през годината Директор
-изпълнение на годишния план за дейността на училището Текущо и периодично през годината Директор, ПС
-на учебната, педагогическата и организационната работа на учителите, прилагане и спазване на новите ДОС и Наредбите, които ги определят в системата на предучилищното и училищното образование, водене на ЗУД Текущо и периодично Директор, зам. директор
-организация при провеждане на изпити, оценявания, олимпиади и др. Текущо и периодично Директор
-на работата на непедагогическия състав Текущо и периодично Директор
-на административната и финансова дейност Текущо и периодично Директор
Навременно запознаване на педагогическия състав с новите нормативни документи, писма и заповеди на РУО и МОН за точното им и навременно прилагане и изпълнение Текущо през годината Директор, зам. директор
Провеждане на тематични педагогически съвети за обсъждане на актуални проблеми и споделяне на опит Текущо през годината Директор, учители, ПС
2. Образователно-възпитателни дейности Реализиране на ДОС за учебния план; общообразователната подготовка; усвояването на българския книжовен език; гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; приобщаващото образование; оценяване на резултатите от обучението на учениците чрез цялостния образователно-възпитателен процес Текущо през годината Директор, учители, кл.р-ли, ПС
Реализиране и прилагане на новите електронни технологии за водене на документацията и за учебната дейност съгласно ДОС за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредбата на МОН, която го определя Текущо през годината Директор,
Зам. директор Учители, Кл.р-ли, ПС
Честа комуникация с родителите на учениците за поддържане на тяхната активност и сътрудничество с училището с цел развитие на учениците и насърчаването им редовно да посещават учебните занятия, както и използване на електронната система за информация на родителите В началото на учебната година и текущо през годината Учители, кл.р-ли, Директор,
ПС, Обществен съвет, УН
Прилагане на личностно ориентиран подход: интерес към личността на всеки ученик През годината Учители, кл.р-ли, директор, ПС
Подкрепа на партньорството в училищната общност чрез съвместни дейности, празници, проекти През годината Директор, Родители, Общ.съвет, УН, ученически съвети
Създаване на група за училищни песни, която да даде облик на училището с участието си в традиционните училищни празници Текущо през годината Учител по музика
Да се поддържа спортната активност на учениците чрез организиране на дни на спорта, както и участие на училището в общинските състезания Текущо през годината Учител по ФВС
Провеждане на беседи с учениците на актуални и полезни за тях теми, свързани с ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование Текущо през годината Учители по Биология и здравно образование и История и цивилизации, Кл.р-ли
Провеждане на беседи с учениците на теми, свързани с начините за предпазване от заболяване с COVID – 19 и мерките, които училището предприема за обучение в извънредно положение Текущо през годината Класни ръководители, учител по биология и здравно образование
Изграждане на извънкласни форми за занимания по интереси, които да отговарят на интересите на учениците и да възпитават у тях обич и уважение към родния край, към родината, към европейската общност. Поддържане интереса на учениците към факултативните учебни часове. Текущо и периодично Учители, кл.р-ли
Ползване на физкултурния салон и двора на училището от учениците и през ваканционните дни с цел осмисляне на свободното им време През годината Дежурни учители
Осъществяване на контакти и включване на учениците от училището в съвместни проекти с неправителствени организации с цел обогатяване на учениците, както и обмен на знания и информация с ученици от други училища на тяхната възраст. През годината Учители, Директор, Кл.р-ли
Работа за постигане на едно многообразие от дейности чрез спортните групи, избираемите учебни часове, заниманията по интереси, в които участват учениците.
През годината Учители по ФВС в начален и прогимназиален етап
Прибиране на ромските деца в училището по пътя на убеждение на родителите През годината Учители, кл.р-ли, обществен съвет
Осигуряване на ефективна комуникация за навременно идентифициране и решаване на възникнали проблеми През годината Обществен възпитател, Комисия
Повишаване знанията и уменията на класния ръководител за индивидуално консултиране на учениците. Работа за развитие на класа като екип. През годината Кл.р-ли, Ученически съвети, Директор
Ангажиране на ученическите съвети с дейности за интервенция при преждевременно напускане на училище. През годината Учители, кл.р-ли, ученически съвети
3. Квалификационна дейност Приемане на план за квалификационната дейност м. 09 Директор
Информация за различни курсове и насочването на учителите към повишаване на образованието си и професионалната си квалификация в Стара Загора, Пловдив, София и др.
Текущо Директор, зам. директор,
Учители
Поне 1/8 от педагозите, работещи в училището на настоящия етап, да придобият по-висока професионално-квалификационна степен в близките 4 години./чл.225 от ЗУПО/ През годината Учители
Всички педагогически специалисти в следващите 4 години /периода на атестиране по чл.228 ал. от ЗУПО/ да повишат задължително квалификацията си в не по-малко от 48 академични часа за целия период на атестиране. /чл.222 ал.3 от ЗУПО/ или задължително по 16 академични часа годишно./ чл.223 ал.2 от ЗУПО/ През годината Учители, Директор
Да се развива вътрешно институционалната квалификационна дейност като се разработват теми и се обсъждат от учителите. През годината Председатели на МО, Учители
Всяка година да се изнасят по един открит урок в начален етап и един открит урок в прогимназиален етап и да се обсъждат от педагозите.
През годината Председатели на МО, Учители
4. Социално-битова и финансова дейност Ремонтиране, хигиенизиране и привеждане в естетичен и функционален вид на учебните и административните помещения в съответствие с актуалната училищна необходимост м. 07 и м.08 Директор, учители, непедагогически състав
Подобряване на спортната база на училището м. 07 и м. 08 Директор, учители, непедагогически състав
Снабдяване на училището със технически средства, необходими за учебните часове, с учебници и учебни помагала През годината Директор, ЗАТС, Гл.счетоводител
Получаване на санитарно разрешително за учебната година м. 09 Директор
Изготвяне на план за поддържане на училището и двора м. 09 Комисия учители, непедагогически състав, директор
Изготвяне на план за работа при извънредни ситуации през зимния сезон м. 10 Директор
Осигуряване на условия за методическа работа на учителите – методически кабинет и учителска стая с компютри и осигуряване на интернет Текущо Директор
Съгласуване и утвърждаване на бюджета на училището от финансиращия орган м. 01 Директор, Гл.счетоводител
Ефективно управление на ресурсите в училището През годината Директор, Учители, УН

VIII.
И тази учебна година поставя нови отговорности пред колектива на ОУ „ Л. Каравелов“, а именно да опазим здравето на децата, учениците и техните семейства, учителите и техните семейства и на всички около нас в условията на все още продължаващата пандемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19. Осъзнавайки огромната си отговорност, колектива на ОУ „ Л. Каравелов“ с. Узунджово през предстоящата учебна година ще се опита да открие баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на всички в системата на предучилищното и училищното образование и необходимостта да учим, работим и живеем нормално, в относително спокойна психологична обстановка.
За тази цел ОУ „ Л. Каравелов“ предприема следните
Задължителни мерки за намаляване рисковете от инфекция:
1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване
- В ОУ „ Любен Каравелов“ ще се извършва всекидневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди и екрани преди началото на учебния ден и преди започване на занятията на групите от ЦДО.
- Ще се увеличат хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на потвърден случай на COVID – 19 от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от броя на заболелите.
- Тоалетните и санитарните помещения в ОУ „ Любен Каравелов“ ще се почистват и дезинфектират по график и ще бъдат осигурени с течен сапун и топла вода.
- Учебните кабинети, физкултурния салон и компютърните кабинети ще се дезинфектират през междучасие.
- Учителската стая в ОУ „ Любен Каравелов“ ще се дезинфекцира три пъти на ден.
- Учебните стаи ще се проветряват по време на всяко междучасие, съобразявайки се с метеорологичните условия.
- Училищният автобус ще се дезинфектира преди и след всеки курс.

2. Лична хигиена
- Ръководството на ОУ „ Любен Каравелов“ осигурява течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение.
- Поставени са дозатори с дезинфектант на входовете на училището и в коридорите, като тяхната употреба следва да се контролира от дежурен учител.
- На всеки от етажите са поставени информационни материали/ плакати/, описващи правилата за спазване на лична хигиена, носене на защитни маски за лице и спазване на физическа дистанция.

3. Носене на защитна маска за лице
- Носенето на защитна маска за лице за децата от подготвителна група и учениците от начален етап не е задължително.
- Носенето на защитна маска по време на извънредна епидемична обстановка за учениците от прогимназиален етап, педагогическия колектив и непедагогическия състав в ОУ „ Любен Каравелов“ е задължително.
- Защитните маски за учениците се осигуряват от родителите им. ОУ „ Л. Каравелов“ ще осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.
- Маските на педагогическия и непедагогическия персонал се осигуряват от училището ни.
- Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал да са поне от 3 слоя.
- В училищният автобус носенето на маска от пътуващите ученици и дежурния учител е задължително.
- Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице в ОУ „ Любен Каравелов“ се допуска в следните случаи: в двора на училището при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра; за учениците от подготвителна група и начален етап при регистрирана 14 дневна заболяемост в населеното място до 100 на 100 000 население; за деца със специални образователни потребности, при които има невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен лекар, удостоверяващо това и в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.

4. За спазването на задължителните мерки директорът на ОУ „ Любен Каравелов“ създава необходимата организация:

- Като определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и спазването на правилата във връзка с извънредната епидемична обстановка.
- Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, които ще се прилагат в ОУ „ Любен Каравелов“.
- Осигурява условия за спазване на необходимата дистанция с цел ограничаване на контактите между учениците от различните паралелки.

Препоръчителни мерки за ограничаване на рисковете от инфекция

1. Тестване

- В случай на осигурени безплатни тестове след решение на педагогическия съвет и координиране с РЗИ Хасково, директорът на ОУ „ Любен Каравелов“ може да организира тестване на целия колектив.
- При осигурени безплатни тестове за учениците и при съгласие на родителите на поне 90% от тях директорът на ОУ „ Любен Каравелов“ организира тестване на децата поне веднъж месечно.

2. Класни стаи и организация на учебния процес

- Всяка паралелка в ОУ „ Любен Каравелов“ се обучава в отделна стая, при което учителите се местят, а учениците – не.
- Обучението по физическо възпитание и спорт, информационни технологии и компютърно програмиране се извършва по график, недопускащ струпването на ученици пред кабинетите.
- Паралелките от начален етап в ОУ „ Любен Каравелов“ се обучават в класни стаи, разположени само на първия етаж на сградата на училището.
- Когато метеорологичната обстановка позволява ще се провеждат максимален брой часове на открито.
- В класните стаи се осигурява физическо разстояние между учителя и местата от учениците от 1,5 метра.

3. Входове, коридори, стълбища

- Учениците от начален етап влизат и излизат от сградата на училището през ученическия вход, намиращ се до физкултурния салон, при недопускане на струпване на деца и учители и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.
- Влизането и излизането от сградата на училището за учениците от начален етап се контролира от дежурни учители, по график определен със заповед на директора на ОУ „ Любен Каравелов“.
- Учениците от прогимназиален етап влизат и излизат от сградата на училището през главния вход, при недопускане на струпване на деца и учители и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.
- Влизането и излизането от сградата на училището за учениците от прогимназиален етап се контролира от дежурни учители, по график определен със заповед на директора на ОУ „ Любен Каравелов“.
- Движението по коридорите в сградата на училището се извършва само в дясната половина, като това е обозначено чрез стрелки и разделителна линия.
- Движението по коридорите по време на междучасията се извършва при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра от учениците и под контрола на дежурните учители, по график определен със заповед на директора на ОУ „ Любен Каравелов“.
- Движението по стълбищата на сградата на училището е организирано по начин недопускащ струпването на ученици, учители и непедагогически персонал и се извършва само в дясната им половина.

4. Организация на храненето

- Раздаването на закуските на учениците от начален етап се извършва по график, при спазване на дистанция и осъществяване на контрол от страна на учителя.
- Храненето на отделните паралелки може да се осъществява в класната стая или на обособено за класа място в двора на училището, когато метеорологичната обстановка позволява това.

5. Училищен двор

- В рамките на учебния ден в двора на ОУ „ Любен Каравелов“ не се допускат външни лица.
- В двора на училището се допускат само придружители на деца със специални образователни потребности при спазване на изискванията за носене на защитна маска за лице, физическа дистанция и дезинфекция.
- Всяка паралелка в училището разполага със свое дворно пространство, което дава възможност за провеждането на повече занятия на открито, когато е възможно.

6. Комуникация. Учителска стая

- Комуникацията между учителите и престоят им в учителската стая ще бъде ограничен.
- При необходимост от пряка комуникация, тя да се извършва при спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитна маска за лице.
- Комуникацията с родителите ще се извършва предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка.
- Провеждането на родителски срещи, събрания на обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети ще се извършват основно в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация – в актовата зала на училището, при спазване на правилата на МЗ.


7. Физкултурен салон

- Използването на физкултурния салон в ОУ „ Любен Каравелов“ ще бъде само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито.
- При провеждане на часове във физкултурния салон, учениците на ОУ „ Любен Каравелов“ задължително носят маска, а учителят не допуска интензивни физически упражнения, водещи до учестено дишане.

8. Библиотека
- Библиотеката в ОУ „ Любен Каравелов“ работи по график, определен със заповед на директора на училището.
- С цел спазване на физическа дистанция учениците от начален и прогимназиален етап посещават библиотеката по различно време.
- В библиотеката на училището се допуска влизането на не повече от двама ученика, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.

Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID – 19 в ОУ „ Любен Каравелов“

1. При наличие на един или повече симптоми при ученик, като повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние:
- Ученикът се отделя незабавно в специално създаденото за това помещение, намиращо се на втория етаж в училището, докато не се прибере у дома.
- На ученика се поставя маска с размер, подходящ за възрастта.
- Незабавно се осъществява връзка с родителите/ настойниците, като се изисква да отведат ученика при спазване на необходимите мерки – носене на маска за лице и използване по възможност на личен транспорт.
- На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да избягват физически контакт, да се консултират с личния лекар на ученика първо по телефона за преценка на здравословното му състояние и последващи действия, включително необходимост от провеждане на тест за COVID – 19.
- След напускането на ученика на помещението се извършва дезинфекция с биоцид с вирусоидно действие.
- Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав.

2. В случай на положителен резултат на COVID – 19 на ученик:
- Родителите следва да информират директора на ОУ „ Любен Каравелов“, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ Хасково и да й предостави списък на учениците и учителите, които са били в контакт с болния ученик.
- Под 10 дневна карантина се поставят учениците от същата паралелка, учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице, други ученици, осъществили незащитен контакт.
- Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при несимптомен носител на COVID – 19 – от 48 часа преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест.
- При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му да се самонаблюдават за симптоми за COVID – 19 в рамките на 10 дни на карантината на детето и още 10 дни след нея.
- След излизане на заразения ученик и на съучениците му от училището се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаите могат да бъдат използвани за учебни занятия.
- Училището ни може да осигури и психологическа подкрепа при заявено желание от страна на семейството и при съгласие на детето.

3. При наличие на един или повече симптоми при възрастен
- Лицето незабавно се отделя в специално създаденото за това помещение, намиращо се на втория етаж в сградата на училището с поставена маска.
- Директорът на училището осъществява консултация с личния лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия.
- При положителен тест лицето е длъжно да информира директора на ОУ „ Любен Каравелов“ за здравословното си състояние след преглед или направена консултация.
- След като лицето напусне помещението се извършва дезинфекция на помещението с биоцид с вирусоидно действие.

4. В случай на положителен резултат за COVID – 19 на служител:
- Лицето информира директора на ОУ „ любен Каравелов“, който се свързва с РЗИ Хасково за извършване на епидемиологично проучване с цел оценка на риска.
- Директорът на ОУ „ Любен Каравелов“ предоставя на РЗИ Хасково списък с имената на учителите и учениците, които са били в контакт с лицето.
- В зависимост от броя на контактните лица може да се пристъпи към затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
- Лицата, които се поставят под карантина се определят от РЗИ Хасково.
- Под 10 дневна карантина се поставят учениците, на които учителят е класен ръководител, учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице и други ученици.
- Всички контактни лица се информират от РЗИ Хасково за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина.
- След като заразеното лице напусне училището ни се извършват щателна дезинфекция повърхностите на класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа и продължително проветряване, след което същите могат да бъдат използване на учебни занятия или други цели.

Информиране на родителите и общността
- Своевременно на сайта на ОУ „ Любен Каравелов“ ще се публикуват промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение в електронна среда, графикът за ротация на паралелките, информация за брой болни от COVID – 19 ученици и учители, брой карантинирани паралелки.
- При достигане на 70% ваксиниране на педагогически специалисти и непедагогически персонал, директорът на ОУ „ Любен Каравелов“ съобщава за това на РУО Хасково и ще публикува на сайта си полученото от МОН Свидетелство за принос към опазване на общественото здраве.

 

 

 


Сценарии в зависимост от различните нива на заболеваемост на национално, областно и училищно ниво

Ниво 1: Зелен сценарий

14 дневна заболяемост под 100 на 100 000 души на областно ниво
- ОУ „ Любен Каравелов“ ще работи с предприетите предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ.
- При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други служители – носители на COVID – 19 и/или карантинирани, директорът на ОУ „ Любен Каравелов“ предприема следните мерки:
1. При заболял ученик от училището, след задължително предписание на РЗИ Хасково се карантинира цялата паралелка и тя преминава в ОРЕС със заповед на директора на училището на основание чл. 40а, ал.2 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование.
2. При карантиниране от РЗИ Хасково на отделен ученик за него училището организира ОРЕС.
3. Осигуряват се помещения и техника на учителите, които работят в ОРЕС с карантиниране деца и едновременно с това присъствено с останалите ученици.
4. Организирането и провеждането на ОРЕС са в съответствие с учебния план и учебната програма.
5. Ако при зелен сценарий на областно ниво в ОУ „ Любен Каравелов“ отсъстват 10% от учениците поради симптоми на COVID – 19 и/ или броят заболели учители води до невъзможност за провеждане на присъствен учебен процес, се прилагат мерките, предвидени в жълтия сценарий.


Ниво 2: Жълт сценарий

14 дневна заболяемост от 100 до 250 на 100 000 души на областно ниво
- При отсъстващи 10% от учениците на ОУ „ Любен Каравелов“ поради симптоми на COVID – 19 и/или при брой заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес, директорът на училището отправя аргументирано предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда след решение или на ПС, или на РЗИ Хасково, или на областния кризисен щаб, като уведомява РУО Хасково.
- Първи ще премине към ОРЕС випускът с най-много заболели или контактни ученици от прогимназиален етап. Учениците от начален етап преминават в ОРЕС в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено.
- Директорът на ОУ „ Любен Каравелов“ посочва оптимален срок за обучение в ОРЕС от 14 дни.
- Присъственото обучение на учениците е приоритетно за ОУ „ Любен Каравелов“ за постигане на заложените образователни цели и за социализацията на учениците ни.


Ниво 3: Червен сценарий

14 дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 души на областно ниво

- ОУ „ любен Каравелов“ работи по график, разработен от МОН, за преминаване в ОРЕС.
- Ако в ОУ „ Любен Каравелов“ отсъстват 10% от учениците поради симптоми на COVID – 19 и/или броят на заболели учители води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес, се прилагат мерките, предвидени в жълтия сценарий.
- За ученици в риск от отпадане и ученици, чиито родители работят на първа линия, се сформират сборни паралелки от един випуск за присъствено обучение по време на ОРЕС. Те се организират след решение на ПС.

Ниво 4: Тъмночервен сценарий
14 дневна заболяемост над 500 на 100 000 души на областно ниво

- Учебният процес в ОУ“ Любен Каравелов“ е само в електронна среда. Преминаването към ОРЕС се регламентира със заповед на министъра на образованието и науката.

Приоритизиране на дейностите спрямо значението им за успешно завършване на учебната година

1. Дейности, пряко свързани с изпълнението на учебния план, с предоставяне на обща и допълнителна подкрепа:
- В зависимост от нивата на заболеваемост училището ни ще се стреми да осигури на първо място присъствено обучение при спазване на задължителните мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекция и едва след това обучение в електронна среда от разстояние.
2. Дейности, които способстват за постигане качеството на образователния процес, но не са пряко свързани с изпълнението на учебния план:
- Това са извънкласните дейности, дейностите за заниманията по интереси и работата в групи на ЦДО.
- Дейностите могат да се провеждат при събиране на ученици от не повече от две паралелки.
- При изпълнението на проекти, посещения на музеи, природни обекти и други, учениците от ОУ „ Любен Каравелов“ се организират на територията на населеното място само при зелен сценарий в рамките на един учебен ден.
3. други дейности, имащи отношение към процеса на образование, възпитание и социализация на децата и учениците:
- при организирането и провеждането на състезания, педагогически съвети, заседания на обществения съвет в ОУ „ Любен Каравелов“ се спазват задължителните и препоръчителните мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията.
- При невъзможност да бъдат проведени, същите могат да бъдат отложени, да бъдат проведени в електронна среда или да не бъдат проведени.
- Квалификациите на педагогическите специалисти в ОУ „ Любен Каравелов“ се провеждат дистанционно.

Преминаване към ОРЕС за отделен ученик
Преминаване към ОРЕС за отделен ученик в условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл.115а, ал.3 и ал.4 от ЗПУО, както следва:
- По избор на ученика и след заповед на директора на ОУ „ Любен Каравелов“, при наличие на необходимите технически и технологични средства за неповече от 30 учебни дни в ОРЕС може да се обучава ученик имащ здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че същият не може да посещава училище.
- В ОРЕС преминава ученик, който по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, доказва че присъствието му в училище поставя в риск живота или здравето му, или поставя в риск здравето и живота на лицата, с които то живее.
- Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства за обучение в ОРЕС, а когато той е непълнолетен те се осигуряват от родителите му.
- Преминаването в обучение в електронна среда за определен ученик се осъществява след разрешение на началника на РУО Хасково, въз основа на информация от директора на ОУ „ любен Каравелов“ за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика през предходната учебна година.
- На ученик, обучаващ се в ОРЕС се поставят отсъствия в съответствие с чл.61 от Наредбата за приобщаващо образование


Задължителни мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда

- Директорът на ОУ „ Любен Каравелов“ предварително проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за работа в ОРЕС.
- Определя начина на обучение от разстояние в електронна среда в зависимост от възможностите на училището.
- Съвместно с педагогическия съвет избира електронната образователна система.
- Създава организация при отсъствието на определен учител няколко паралелки да се обучават едновременно от друг учител.

Подкрепа за ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда
- В ОУ „ Любен Каравелов“ се организира обща подкрепа под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети за ученици с установени дефицити при удвояване на учебното съдържание, с голям брой отсъствия, с обучителни затруднения и които не владеят български език.
- Консултациите и допълнителното обучение са съобразени с индивидуалните потребности на ученика.
- Консултациите и допълнителното обучение за учениците се извършва по график, изготвен от директора на ОУ „ Любен Каравелов“

Преминаване от ОРЕС към присъствено обучение
- Преминаването от обучение в електронна среда към присъствено обучение в ОУ „ Любен Каравелов“ ще се извърши в съответствие с конкретните стойности на заболеваемост на територията на община Хасково, в частност и в с. Узунджово.
- Преминаване към присъствено обучение се налага, тогава когато се забелязва понижаване на успеха на учениците и повишаване броя на отсъствията, в това число и по неуважителни причини.
- В първите дни на присъствено обучение установяваме дефицитите в усвоеното учебно съдържание, без да претоварваме учениците с изпитвания и контролни работи.

 

 

Списък на заболявания, при които се препоръчва преминаване в ОРЕС поради установен по-висок риск от COVID – 19
Колективът на ОУ „ Любен Каравелов“ е наясно, че застрашени от тежко протичане на COVID – 19 са децата и учениците с компрометиран имунитет, с вроден или придобит имунен дефицит, с онкологични заболявания, деца и ученици на лечение с кортикостероиди и цитостациди. Към обучени в ОРЕС в училището ни може да премине всяко дете или ученик, който предостави етапна епикриза от лекуващия лекар за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.
За съжаление първичните имунни дефицити при децата са над 200 вида и техният брой непрекъснато се увеличава.
Детска кардиология
1. Хемодинамично значими – това са вродени сърдечни малформации / оперирани или не оперирани/, които протичат със сърдечна недостатъчност или белодробна хипертония и налагат прием на медикаменти:
- ВСМ с ляво-десен шънт
- Цианотични ВСМ
- Обструктивни ВСМ
- Комплексни ВСМ
2. Болести на миокарда.
3. Ритъмно – проводни нарушения.
4. Артериална хипертония
Детска неврология
Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, умствена изостаналост, епилепсия, дискоординационен синдром.
Детска ревматология – деца на кортикостероидна терапия, на пулс терапия и приемащи два или повечеимуносупресивни медикамента.
Хронични ендокринни заболявания
1. Високостепенно затлъстяване с метаболитен синдром
2. Вродена подбъбречна хиперплазия
3. Болест на Адисон и др.
Метаболитни и генетични заболявания
1. Нарушения в обмяната на мастните киселини, левциноза, тежка мускулна хипотония, сънна апнея
Детска нефрология и хемодиализа
1. Деца след бъбречна трансплантация
2. Деца с хронични гломерулопатии
Детска гастроентерология
1. Болест на Крон
2. Улцерозен колит
3. Автоимунен хепатит
4. Деца на домашно перентерално хранене
5. Деца с трансплантиран черен дроб
Детска фтизиатрия
1. Всички деца с активна форма на туберкулоза с или без бацилоотделяне
2. Деца с тежка форма на туберкулоза
3. Всички хематогенно – десиминирани форми
Детска онкохематология
1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио или лъчетерапия
2. Всички деца след трансплантация на стволови клетки
3. Всички деца с хемолитични анемии
Детска пулмология
1. Муковисцидоза
2. Тежка бронхиална астма
3. Деца предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
4. Вродени аномалии на дихателната система
5. Деца с бронхиактазии
6. Деца след оперативни торкални интервенции
Деца с ювенилен хроничен артрит

IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

За изпълнение на дейностите да се използват средствата по делегирания бюджет определени по параграфи, преходния остатък, както и собствени приходи от отдадените под наем училищни земи. Тази стратегия ще продължава да бъде до обработвана, доразвивана и усъвършенствана през годините от педагозите, работещи в училището. Годините, ден след ден, ще добавят по нещо свое. А изпълнението й ще е дело на учителите от ОУ” Любен Каравелов” с. Узунджово. Срокът за изпълнение на тази стратегия е края на учебната 2024/2025 година. Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното образование.
На основата на тази стратегия всяка година се изработва Годишен план за дейностите с конкретни срокове и отговорници.
Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, РУО Хасково и първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.


В. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При разработването на настоящата стратегия за развитие на Основно училище „Любен Каравелов” са използвани както теоретичните постановки в мениджмънта за Стратегия, така и съвременни методи като Методи за събиране и обобщаване на информацията - единични, Статистически методи - средноаритметични, Комплексни методи - SWOT анализ. Те дадоха възможност нагледно и последователно да бъде описано състоянието на учебното заведение.
При разработването на стратегията е обобщен миналия опит на училището, анализирано е сегашното състояние и на базата на тях са набелязани и разработени целите и подцелите за развитие на училището за четиригодишен период напред. Освен това са конкретизирани визията, мисията и кредото на училището. Набелязани са основните дейности, чрез които ще се постигнат основната цел и подцелите за последващо в годините възходящо израстване на училището на базата на действащите държавни нормативни документи.
Стратегията за развитие на учебното заведение е абсолютно необходима, защото тя дава възможност за един пълен поглед върху постигнатото, както и дава яснота и очертава пътеките и перспективите на развитие на училището като образователна институция.
Като най-голямо селско училище в регион Хасково ОУ „Любен Каравелов” с. Узунджово има амбицията да направи училището привлекателно и интересно за учениците, които учат в него, да търси начини за съвместна работа с неправителствени организации с цел включване на учениците в дейности, които биха могли да доразвият техните интереси, да ги обогатят и да им дадат възможност за контакти и обмяна на знания и информация с ученици от други училища на тяхната възраст. Чрез задължително непрекъснато повишаване квалификацията на учителите и участието им в педагогически курсове да се поддържа професионалното израстване на педагозите с цел прилагане на съвременни методи за обучение, обръщане внимание върху съвременни постановки с цел повишаване качеството на знанията на учениците в съответствие с ДОС за общообразователната подготовка.
Настоящата стратегия е съобразена със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и е насочена изключително към превенция и интервенция /мерки за намаляване броя на отсъствията, за намаляване дела на отпадналите и/или трайно не посещаващите учебни занятия и други, съдържащи се в Стратегията.

 

Сподели: