Понеделник 05, Юни 2023г.

Годишен план за работа на училището 2022/2023 учебна година

Основно училище “Любен Каравелов” с. Узунджово, общ. Хасково

Тел. 03710 2270; 03710 2355; факс: 03710 2345;

e-mail: karavelov_uz@abv.bg

 

 

                                               Утвърдил

Директор:..........................

/Валя Димитрова/

 

 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 /2023 година

 

 

 

Годишният план за работа на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет  с Протокол №17 от 09.09.2022 г. в съответствие с чл.263 ал.1 т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узунджово, 2022 година

 

Р А З Д Е Л  І

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА  УЧЕБНА ГОДИНА

 

Динамичното развитие на всички области в живота на нашата страна  не отминава и образованието. Пред него се откриват нови възможности. Последните промени в нормативните актове подкрепят това. Българското училище постепенно се променя. Държавните образователни стандарти определят нивото на обучаемост, поставят амбиции и пред учители, и пред ученици. Стремежът на цялото българско общество към интегриране с европейските структури и приемането на България в Европейския съюз минава през семейството и училището, а може би дори започва именно с тях. Трябва да се повиши осезателно грамотността на българина и в пряк и в преносен смисъл, а това е свързано не само с образоваността му, но и с неговата култура. Затова и като че ли учебните предмети точно и закономерно са обединени в “Групи ключови компетентности”, което всъщност изисква едно комплексно обучение, необходимо на всеки ученик, за да се изгради като достойна личност, неделима част от постепенно изграждащото се гражданско общество.

            Цел на ОУ „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково е да работи за утвърждаване на националните ценности като важна задача на българското образование и възпитание.

            ОУ “Любен Каравелов” с. Узунджово е едно от най- големите селски училища в региона. В него се учат около 250 деца от селата Узунджово, Александрово и Нова Надежда. Училището разполага с добра материална база и има положителна обществена заинтересованост по проблемите на училището.

            Добра практика за училището е съществуването на подготвителна група, където малките ученици могат да разговарят, разказват и така да обогатяват своя речник. Там те придобиват първите навици за І клас. Стремеж за по-нататъшно развитие е факта, че учениците, които завършват основно образование 100 процента продължават обучението си в Хасковските средни училища.

            Постижение за училището ни са и Музеят на учебното дело в училището, разположен и функциониращ в сградата, който обогатява знанията на учениците за родния край и е част от традицията на селото.

            Училището разполага с 2 компютърни кабинета, където учениците правят първите си стъпки и развиват знанията и уменията си за работа с компютър.

            Проблем за училището ни е, че с необразоваността си някои от родителите на ученици от ромски произход омаловажават важността и необходимостта ученикът да посещава училище. Друг, не по-малко важен проблем е този, че 2/3 от родителите на нашите деца са социално-слаби. Това дава отражение върху учебната работа. Всяка година между учителите и персонала, работещи в училището се организира кампания за събиране на стари дрехи и обувки, с които подпомагаме учениците от социално-слаби семейства.

            В тази насока училището ни прави всичко, за да търси възможности за решаване на проблемите, ангажирайки общественото мнение в лицето на Училищното настоятелство и Обществения съвет и резултатите са налице. Има обаче какво да се желае по отношение на ремонта на училищната сграда, както и поддържането на двора.

 

Р А З Д Е Л  ІІ

ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

            КРЕДО НА УЧИЛИЩЕТО  са думите на нашия патрон, известния български поет, писател и публицист Любен Каравелов: “Единствената българска светиня са училищата, следователно барем тия трябва да останат чисти от сяка една страна!”.

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: В своето развитие училището се старае да дава научни, реално измерими и обективни знания на учениците, да работи в духа на демократичното развитие на страната ни. Също така да спомага с дейността си за реализиране на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в общообразователното училище в съответствие с Държавния образователен стандарт за това, насочено към усвояване на знания и формиране на личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, изграждане на култура на поведение и другарски взаимоотношения, отговорност на учениците към обществото, в което живеят.

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: В своята работа училищният екип се стреми да повиши авторитета на училището чрез постигане на по-високи резултати в учебната дейност, включване в обществената дейност на селото, проявявайки уважение към проблемите на ученици и родители и търсейки начин за тяхното решаване, издигайки на преден план и личния пример на учителя, неговото непрекъснато образование и квалификация.

 

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО: Главната цел, стояща за осъществяване пред педагогическия състав от ОУ “Любен Каравелов” с. Узунджово е:

 • Даване на знания, необходими за завършване на основно образование.
 • Усвояване на необходимия базисен минимум от знания и умения, без които са немислими по-нататъшната социална дейност и професионална ориентация на учениците.
 • Изграждане на личности с широка обща култура, познаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности, способни да живеят, общуват и се развиват в демократично европейско общество.
 • Интеграция на деца със специални образователни потребности, както и на тези от малцинствени групи.
 • Осмисляне свободното време на учениците.
 • Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.
 • Търсене на пътища за превенция на насилието в училище.

 

ПОДЦЕЛИ

1.Да се осигури достъп до образование на всички ученици от населените места, от които ученици учат в училището, в задължителна училищна възраст, подлежащи на обучение и образование.

Очаквани резултати:

 1. 1. Да се обхванат максимално учениците от селата, от които ученици учат в училището, които не са навършили 16-годишна възраст

2.Постоянно взаимодействие между училището, социалната среда на учениците и семейството за стимулиране на техния интерес към учебната дейност.

Очаквани резултати:

1.Създаване на мотивация у учениците за постоянен и системен учебен процес.

2.Да се повиши образованието и квалификацията на учителите чрез включването им в подходящи квалификационни форми при изискванията на ЗУПО и ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 1. Повишаване качеството на преподаване и на резултатите от обучението.

4.Да се засили възпитателната функция на образованието в часовете .

5.Формиране на личности с активна гражданска позиция, уважаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности, както и правата и свободите на другите.

6.Подобряването на качеството на взаимоотношенията между децата.         

 1. Намаляване на насилието между учениците.

8.Развитие на факултативните дейности и заниманията по интереси, включително и спортните дейности в училището.

9.Равен достъп за децата от малцинствените групи, както и на децата със специални образователни потребности.

 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:

Стратегия за развитието на Основно училище ”Любен Каравелов” с.Узунджово, общ. Хасково се основава на принципите и целите на Закона за предучилищното и училищното образование, както и спецификата на училището ни. Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование  и е гласувана на Заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 17 от 09.09.2022 год.

Срокът на изпълнение на тази стратегия е 4 години.

На основата на тази стратегия се изготвя годишен план за дейностите.

 - Работа за постигане на едно многообразие от дейности чрез ИУЧ за I, II,III,IV,V,VI иVII клас, извънкласните и извънучилищните дейности, в които участват учениците.

-Демократизация и хуманизация в дейността на училището. Грижа и внимание за развитието и обучението на учениците.

-Прибиране на ромските деца в училище по пътя на убеждаването на  родителите.

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4.Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5.Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6.Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

8.Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9.Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10.Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11.Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

Р А З Д Е Л  ІІІ

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

  А. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.

  А-1: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ, МЕТОДИТЕ, СРЕДСТВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ.

 

І. УЧЕБЕН ПРОЦЕС – ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ:

 

1.Изготвяне графика за поправителните изпити и приемането му на ПС.

       Срок: м.08, м.09                                                                                Отг.:Св. Иванова

2.Обсъждане и приемане на вариант за организиране на УВР в училището през учебната 2022 - 2023 год.

       Срок: м.09                                                                                 Отг.: Директор и ПС

3.Разпределяне на часовете и класното ръководство.

       Срок:  м.09                                                                                       Отг.: Директор

4.Определяне часовете за факултативни учебни часове за IV, Vи VI  и  VII  клас и сборни групи за обучение след обед на ПС чрез подадени декларации от учениците и техните родители.

       Срок:   м.09                                                                                  Отг.:Преподаватели

  5.Утвърждаване на Седмична програма.

       Срок:    м. 09                                                                                     Отг.: Директор

  6.Подготовка на задължителната училищна документация – електронни дневници и др.

      Срок:  м.09                                                                          Отг.: Директор и Кл. р-ли

  7.Изготвяне на Годишни разпределения за учебния материал и предоставянето им за утвърждаване от директора.

        Срок: м.09                                                                               Отг.:Преподавателите

    8.Представяне на план за работа на класните ръководители и утвърждаването му от директора.

       Срок:    м.09                                                                 Отг.: Класните ръководители

 

    9.Изготвяне на Списък Образец №1 и приемането му на общинско и регионално равнище.

       Срок м.09                                                                                           Отг.: Директор

    10.Провеждане на родителска среща и запознаване на родителите с изискванията за новата 2022 - /2023 учебна година.

       Срок:  м.09                                                                    Отг.:Класните ръководители

     11.Изготвяне на Годишен комплексен план за работа на училището.

       Срок:  м.09                                                                                        Отг.: Директор

12.Изготвяне на ПВР в училището и приемането му на ПС.

       Срок:   м.09                                                                     Отг.: Директор и комисията      13.Изготвяне на Правилник за дейността на училището и приемането му на ПС.

       Срок:    м.09                                                                   Отг.: Директор и комисията

 1. Етичен кодекс на училищната общност

Срок:м.09                                                              Отг.Д. Тенева, Б.Митрева, Д. Паскалева

 1. Стратегия за развитие на училището

Срок:м.09                                                                                                 Отг.Директор

16.Учебен план по етапи и паралелки

Срок:м.09                                                                                                 Отг.Директор

 1. Определяне формите на обучение

Срок:м.09                                                                                                 Отг.Директор

 1. Организация и провеждане на Учебния час по спортни дейности /3тия час по ФВС/

Срок:м.09                                                       Отг.Учител по ФВС и началните учители

 1. Приемане и утвърждаване на ПС на Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

      Срок:   м.09                                                                     Отг.: Директор и комисията

20.План за БАК

Срок:м.09                                                                                Отг.Директор и комисията

21.Изработване на План-график за контролната дейност на директора.

       Срок:   м.09                                                                                       Отг.: Директор

22.Преглед за редовността на документите, които са задължителни за водене в училището през учебната 2022 - 2023 год.

       Срок:.   м.09                                                                                      Отг.: Директор

23.Заседание на ПС съвместно с УН и ОС при ОУ”Любен Каравелов” с.Узунджово – организационни въпроси, задачи за новата 2022 - 2023 год.

       Срок:   м.09                                                                         Отг.: Директор, УН и ОС

24.Изготвяне на график за провеждане на консултации с изоставащите ученици.

       Срок: м.09                                                                                         Отг.: Директор

25.Попълване на необходимите форми – образци и представянето им в Статистическия институт.

       Срок:    м.09                                                                                      Отг.: Директор

26.График за работа на класните ръководители с родителите.

       Срок: м.09                                                                                          Отг.: Директор

27.График за класните и контролните  работи за І учебен срок.

       Срок:  м.09                                                                                     Отг: Т. Бойчева

28.График за часовете по БД и ГЗ

Срок:м.09                                                                        Отг.Тоска Бойчева, Св.Иванова

29.График за вземане на Модулите по УЧ по СД за 1 – 7 клас.

Срок: м.09                                                        Отг.Учител по ФВС, Началните учители

30.График за ползване на физкултурния салон

Срок:м.09                                                                                                   Отг.Св.Иванова

31.График за ползване на компютърните кабинети

Срок:м.09                                                                                                   Отг.Св.Иванова

32.График за дежурството

Срок:м.09                                                                                                     Отг.Т.Бойчева

33.Ритуализация на училищния живот

Срок:м.09                                                                                                     Отг.Директора

34.Учебна програма за вземане на часовете, които се водят от учители неспециалисти по време на заместване на отсъстващ учители.

Срок:м.09                                                                                                   Отг.Св.Иванова

35.Портфолио на учителя

Срок.м.09                                                                                              Отг.Тоска Бойчева

36.Програма за целодневна организация на учебния ден.

Срок:м.09                                                           Отг.В. Делчева, Н.Филипова, М.Кирев

37.Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Срок:м.09                                                       Отг.Хр. Колева, Кр.Маринова, С.Петрова

38.Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвимите групи.

Срок:м.09                                                      Отг.Д.Иванов, К.Гайдажиева, В.Филипов

39.Мерки за повишаване качеството на образование.

Срок:м.09                                                       Отг.М.Стоянова,Р.Христова, Д.Паскалева

40.План за квалификационната дейност.

Срок:м.09                                                       Отг.Здр.Петрова, М.Щерева, Н.Разложко

41.Програмна система за развитието на Подготвителна група.

      Срок:м.09                                                                                                         Отг.П.Янева

42.Дневен режим – организация на учебния ден

Срок:м.09                                                                                                      Отг.Директор

43.График за провеждане на извънкласните дейности

     Срок:     м.09                                                                                  Отг.: Тоска Бойчева

44.График за провеждане на часовете по факултативни учебни часове.

     Срок:     м.09                                                                                  Отг.: Тоска Бойчева

45.План за превенция на агресията и тормоза в училеще

Срок:м.10                                                                                  Отг.Директор, Комисията

46.План за работа на МО

Срок:м.10                                                                               Отг.Председателите на МО      47.Анализ на контролната дейност на директора през І учебен срок.

       Срок:   м. 01                                                                                      Отг.: Директор

48.Провеждане на Тематичен Педагогически съвет: : „ Извънкласната дейност в училище - фактор за възпитание и социализация на учениците в обществото”.

       Срок:   м. 11                                                                                Отг.:  Н. Разложко

49.Родителска среща за запознаване на родителите с очертаващите се резултати за І учебен срок.

       Срок:   м. 12                                                               Отг.: Класните ръководители

50.Отчитане на резултатите от УВР през І учебен срок по паралелки и в ЦДО.

       Срок:    м.01                                                                                      Отг.: Директор

51.График за класните и контролните работи през ІІ учебен срок и приемането му на ПС.

       Срок:  м.02                                                                                    Отг.: Т. Бойчева

52.Провеждане на родителска среща за резултатите от обучението през учебната 2022  - 2023 год.

       Срок: м.05                                                                    Отг.:Класните ръководители

53.Провеждане на Тематичен педагогически съвет на тема: „ Обучението в ОРЕС – какво спечелиха и какво загубиха учениците“

       Срок: през годината                                                   Отг.: Класните ръководители

54.Приемане на график за подготовката на МТБ през новата учебна 2023 - 2024 год.

       Срок: м.06                                                                                   Отг.: Директор и ПС

53.Анализ на контролната дейност на директорът през ІІ учебен срок на учебната 2022 - 2023 год.

        Срок:     м.06                                                                                     Отг.: Директор

55.Разглеждане на възможностите за осигуряване и осъществяване на летния отдих на ученици и учители.

       Срок:  м.06                                                                                  Отг.: Директор и ПС

56.Обобщена заявка за задължителна училищна документация за учебната 2023 - 2024 год.

       Срок:     м.06                                                                                         Отг.: Директор

57.Определяне групите за факултативни учебни часове за V , VI и VII клас и избираеми учебни часове за I, II, III,IV, V ,VI и VII клас  през учебната 2023 - 2024 година чрез подадени декларации от ученици и родители.

       Срок:  м.06                                                                   Отг.: Класните ръководители

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

1.Обобщение и систематизиране на знанията за 09 и 10 месец.

       Срок:                                                                                  Отг.: Учителите на ПС

2.Входно и изходно ниво.

       Срок:  м. 09, м.10, м.05                                                      Отг.: Преподавателите

      3.Класни работи и НВО

 

            Срок: м. 05 и м.06                                                                Отг.Преподавателите

 

4.Анализ на проблемите по учебната дейност по учебните предмети.

      Срок: м.11 и м. 03                                                               Отг.: Учителите на ПС

5.Качествено провеждане на учебния процес, спазване реда и дисциплината в училище.

а) всеки преподавател да идва най-малко 20 мин. преди започване на часа;

б) дежурния учител да следи за реда и дисциплината през междучасието, както и за спазването на противоепидемичните мерки на територията на училището;

в)  класните ръководители да се запознаят с бита на учениците и да ги търсят всеки ден, когато не са на училище, след края на учебните занятия.

       Срок: постоянен                                                 Отг.: Кл. р-ли, деж. у-ли, препод.

 

ІІІ.ДИСЦИПЛИНА

 

1.Запознаване и разясняване пред учениците на всички постановки за ред и дисциплина в училището, отразени в ПВР.

Срок: в началото на учебната година                                  Отг.: Кл. ръководители в ЧК

2.Съвместно дежурство между учители и непедагогически персонал, на главния и ученическия вход, двора, за поддържане реда и дисциплината в училище.

       Срок: постоянен                                                        Отг.: Дежурни учители

3.Да се води книга за дежурство, в която да се записват как е преминало дежурството.

       Срок: постоянен                                                            Отг.: Дежурни учители

4.Дежурния учител да вписва всеки ден в книга броя на доведените и изпратени пътуващи ученици по села.

       Срок: постоянен                                                           Отг.: Дежурен учител

 1. Запознаване и разясняване пред учениците за приетите мерки от училището за недопускане разпространението на COVID – 19

Срок: постоянен                                                               Отг. Класни ръководители

 

А-2: СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕБНАТА И ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ.

 

1.Тържествено откриване на новата учебна 2022 - 2023 година.

       Срок:  м.09                                                                            Отг.:  Разложко,Бойчева

2.Отбелязване на годишнината от обявяването на Независимостта на България.

       Срок:   м.09                                                                                      Отг.: Св. Иванова

3.Отбелязване деня на езиците –26.09.

       Срок: м.09                                                                  Отг.: Р. Христова и Разложко

4.Отбелязване деня на авиацията - 16 октомври пред Мемориалния комплекс «Нашето летище Узунджово» и Паметника на Георги Бенковски.

Срок:м.10                                                  Отг.Кр.Маринова, М.Щерева, Т. Бойчева

5.Честване деня на народните будители 01 ноември.

       Срок:  м.11                                                          Отг.: Стоянова, Разложко, Щерева

6.Тържествено честване на годишнината от рождението на Любен Каравелов – по случай 7 ноември – патронния празник на училището ни. Провеждане на екскурзия с учебна цел.

       Срок: м.11                                                     Отг.:Разложко, М. Кирев, Гайдажиева

7.Честване на Коледния празник.

       Срок: м.12                                                               Отг.:П Янева, В. Делчева,                                                                                                                           

8.Отбелязване на 150 години  от обесването на   Апостола на българската свобода Васил Левски.

       Срок:м.02                                                                Отг.: Иванова, , Раденкова

9.Отбелязване на 145 годишнината от Освобождението на България от турско робство.

       Срок: м.03     Отг.: Гайдажиева, С.Петрова, Щерева възпитатели начален етап 

10.Отбелязвани на Международния ден на жената 8-ми март.

        Срок: м.03                                                                       Отг.: Възпитатели, Кл.р-ли

11.Честване 147 годишнината от Априлското въстание.

       Срок: м.04                                                                        Отг.: Възпитатели, Кл.р-ли

12.Памет за загиналите във войните от с.Узунджово – пред паметника в селото.

Срок:м.05                                                                                 Отг.М.Митева, Д.Тенева

13.9 май – Ден на Европа

Срок:м.05                                                                                              Отг.Св.Иванова

14.Ден на ученическото самоуправление – 09.05

Срок:м.05                                                                 Отг.Кл.р-ли и Ученическите съвети

15.Тържествено честване на празника на българската просвета и култура – 24 май – Денят на Св. Св. Кирил и Методий.

  Срок: м.05                                                     Отг.: Бойчева, Кл.р-ли, Разложоко

16.Провеждане на Ден на самодейността /на спорта/.

      Срок:м.03 и м.05/по избор/                                                     Отг.:Некезов, Кл.р-ли

 

ІІ. ПРАВНА И ИКОНОМИЧЕСКА КУЛТУРА У УЧЕНИЦИТЕ

 

1.Запознаване на учениците с хартата на детето.

       Срок:през годината                                                 Отг.: Кл.р-ли в ЧК, Тенева

2.Права и задължения на ученика произтичащи от ПВР. Нови изменения за учебната 2022 - 2023 г.

       Срок: м.09                                                                                      Отг.: Кл.р-ли в ЧК

3.Превенция и противодействие на корупцията.

       Срок: през годината                                                                     Отг.:Кл.р-ли в ЧК                                                                        

 

ІІІ. ЗДРАВНА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

1.Провеждане на спортни полудни всеки трети понеделник от месеца.

        Срок: постоянен                                                               Отг.: Кл. р-ли в ЧК

2.Провеждане на вътрешно училищни състезания по футбол, баскетбол и лека атлетика по предварително изготвен за целта график.

       Срок: Април - май                                                           Отг.: Некезов, Кл. р-ли

3.Участие на отбора ни по футбол, баскетбол и бадминтон на общинските състезания.

       Срок: Март – Април                                                                 Отг.: Некезов

 

ЗДРАВНИ БЕСЕДИ, ал. 2, т.2  от

1.Лична хигиена.Сексуално здраве и сексуално преносими инфекции.

      Срок: Ноември                                                                         Отг.: Кл. р-ли в ЧК

2.Превенция на употребата на психоактивни вещества.

      Срок: Декември                                                                        Отг.: Кл. р-ли в ЧК

3.Хранене. Значение на храната като източник на енергия. Полезни и вредни храни, спазване здравословен режим на хранене.

      Срок: Януари                                                                               Отг.: Кл. р-ли в ЧК

 1. Живот в условия на COVID – 19. Как да се предпазваме от него в училище, на улицата, в магазина и у дома?

      Срок: Февруари                                                                          Отг.: Кл. р-ли

 

 

 

ІV. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ – ДЕЙНОСТИ

 

1.Действия при природни бедствия, екстремни ситуации. Запознаване с плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи. Провеждане на учебните часове по гражданска защита по график.

    Срок: постоянен                                                                         Отг.: Кл. р-ли в ЧК

2.Сформиране на отбор по противопожарна защита и участие  в състезание.

         Срок: през уч.година                                                                   Отг.:Д.Иванов

3.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита.

       Срок: през уч.година                                                             Отг.: Кл.р-ли в ЧК

4.Енергия и климат. Общество и околна среда. Потребление и отпадъци.

      Срок: през уч.година                                                                    Отг.: Кл.р-ли в ЧК

 1. 5. Горите на Земята – как да ги съхраним?

       Срок: Април                                                                                 Отг. Кл. р-ли в ЧК

 

   

 

 1. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ КАТО СИСТЕМА ОТ ДЕЙНОСТИ

 

      Професионалното ориентиране в училището ни е насочено към подпомагане на индивидуалния образователен и професионален избор на учениците и подготовката им за професионална реализация. Професионалното ориентиране в училището ни през 2022 - 2023 год. ще се осъществява чрез обучение по отделни учебни предмети, тематично, в часа на класа и в извънкласните форми на работа.

1.Дейността по професионално ориентиране в училището ни да се осъществява с учениците след завършване на начален етап до завършване на основно образование.

  Срок: постоянен                                                                    Отг.: Кл.р-ли V – VІІ клас

2.С учениците от прогимназията да се работи за проучване на познавателните и професионалните им интереси.

   Срок: през годината                                                             Отг.: Кл.р-ли V – VІІ клас

3.Да търсим връзка със средните училища и да запознаем учениците с възможностите за обучение, които предлагат те.

  Срок: м.05                                                                            Отг.: Кл.р-ли VІІ – VІІ клас

4.Кариерно ориентиране за учениците от IV иVII клас

Срок: м. 05                                                                              Отг.: Кл.р-ли ІV – VІІ клас

 

Б. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ. ТЕМИ И ФОРМИ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА И ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

            За квалификационната дейност в училището се работи по утвърден План за квалификационната дейност, който е неразделна част от Годишния комплексен план за работа на училището. /чл.44 ал.5 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалистия ‚.както и  Наредба 15/22.07.2019 г., Раздел IV за условията и редът за повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/ и е в съответствие с политиките и приоритетите, определени в Стратегията за развитие на училището, както и с потребностите за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в училището.

Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на институционално ниво се осъществяват от училището по План за квалификационната дейност като част от Годишния план и е в съответствие със Стратегията за развитие на училището, установените потребности за повишаване на квалификацията, резултатите от процеса на атестиране, годишните средства за квалификация – чл. 44 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.

 Директорът на училището упражнява контрол по отношение изпълнението на плана за квалификационната дейност по чл.44 ал.5 от Наредба 15.

Квалификацията на педагогическите специалисти в училището ни може да бъде въвеждаща, когато се отнася за учители постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното образование, когато са назначени за първи път на работа, заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години или ще прилагат нови или променени учебни планове/ чл.45, ал.1/ и продължаваща, свързана с непрекъснатото професионално и личностно усъвършенстване, за кариерното развитие и успешната реализация на педагогическите специалисти/ чл.45, ал.2/

Вътрешноинституционалната дейност в училището ни през учебната 2022-2023 година ще бъде насочена към повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебдинари, завършването на специализации, свързани с методическата, педагогическата и психологическата подготовка на учителите.– чл.46

            Целите, които си поставяме са главно за задълбочаване на възпитателната работа, проникване в социалното битие на учениците ни. Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати и формиране у тях на обществено мнение.

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира от специализирени обслужващи звена, висши училища и научни организации, обучителни организации, чиито програми са одобрени от Министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър/ чл.43, т.1 и 2 от Наредба 15/. Дейностите по планиране, организиране и координиране на повишаването на квалификацията може да се осъществяват и от специализирани обслужващи звена по чл.50, ал.1, т.3 от ЗПУО. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.

 

І. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

1.Участие във формите за квалификация на учителите.

2.Участие на учителите във формите за получаване на професионално-квалификационна степен в Департаментите за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

3.Участие във формите за получаване на преквалификация и преквалификация на висшите учебни заведения и депертаментите за повишаване квалификацията на педагогическите кадри.

4.Училището е длъжно да осигури условия за повишаване квалификацията на учителите по Чл. 47 по програми на организациите по чл.43, т.1 и 2  в не по-малко от 48 академични часаза всеки период на атестирането и в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

5.Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. /Чл.224,ал.1, от ЗПУО/

6.Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва: професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. /Чл.226,ал.1, от ЗПУО/

 

ІІ. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА И МЕТОДИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

 

1.Провеждане на семинари /по методически обединения/

а) Начален етап: “Личната хигиена и спазването на дистанция- сигурен щит за защита от COVID – 19”.

Срок: Март                                                            Отг.: Всички учители от нач. етап

б) Прогимназиален етап: „Учебният процес, външното оценяване и резултатите от него  - как да се справим по-добре”.

Срок: Март                                                                Отг.: Всички учители от прог-я

 1. Дискусия и обсъждане на начините и формите за намаляване на агресията и тормоза в училище

Срок: Април                                                            Отг.: Всички учители от прог-я

 1. Посещение на уроци и обсъждането им от методическите обединения.

 – ІV клас –Математика – м. Октомври

  – V клас – БЕЛ – м. Ноември

 

В. ВИДОВЕ ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ /ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ/- ОБЕКТИ, ФОРМИ, СРОКОВЕ

 

І. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

 

1.Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /най-малко 2 пъти през учебния срок/

       Срок: през годината                                                                            Отг.: Директор

2.Проверка на задължителната документация за водене в училище през учебната 2022 - 2023 год. / най-малко 2 пъти през учебната година /.

       Срок: през годината                                                                             Отг.: Директор

3.Проверка на дежурството – учители и ученици в училище.

       Срок: през годината                                                                             Отг.: Директор

4.Педагогически контрол – входно, междинно и изходно ниво на резултатите от учебно-възпитателната дейност.

   Срок: през годината        Отг.: Директора чрез преподавателите / 3 пъти годишно/

5.Проверка на работата на обслужващия персонал.

       Срок: през годината                                                             Отг.: Директор, ЗАТС

6.Контрол върху работата на ЗАТС – водене и съхраняване на документацията, издаване на документи и др.

       Срок: постоянен                                                                            Отг.: Директор

7.Контрол по изпълнение на ремонтите в училище./при наличие на такива/

       Срок: през годината                                                                Отг.: ЗАТС и комисия

8.Контрол при спазване на изискванията за техническа безопасност, охрана на труда и противопожарна охрана от учениците и персонала.

       Срок: постоянен                                                                 Отг.: Директор, ЗДУД

 

ІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

 

1.Проверка на годишните тематични разпределения на учителите.

       Срок: начало на учебната год.                                                     Отг.: Директор

2.Текущи проверки – съгласно план-графика за текущ контрол на директора и заместник директора.

       Срок: през годината                                                Отг.: Директор, зам. директор

3.Проверка на :

   а) научна и тематическа подготовка;

   б) форми и методи на работа в урока;

   в) предварителна подготовка за урока;

  г) ефективност на обучението в ИУЧ – I -  VII клас;

  д) роля и място за самоподготовката в полуинтернатните групи

       Срок: през годината                                                  Отг.: Директор, зам. директор

 

ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ

 

1.Посещение на задължителните учебни часове по план-графика за контролната дейност на директора и заместник директора.

       Срок:през годината                            Отг.: Директор, зам. директор и учителите

      2.Посещение на факултативни учебни часове, ЧК и БДП.

       Срок:през годината                                                     Отг.: Преподавателите

3.Провеждане на индивидуални разговори с учителите по методически въпроси .

       Срок:постоянен                                                    Отг.: Директор, учителите

4.Проверка на знанията на учениците чрез тестове, контролни работи, анкетиране.

       Срок: м. Ноември; м. Март                                     Отг.: Директор и учителите

5.Непрекъснато контролиране на системата за дежурство на учителите в училище /виж графика за дежурство/, която осигурява ред и дисциплина в училището ни.

       Срок: постоянен                                                              Отг.: Дежурен учител

6.Отчитане на резултатите от контролната дейност на ПС.

       Срок: м. Януари; м. Май                                                            Отг.: Директор

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

м.Септември

1.Обсъждане и приемане на вариант за организиране на УВР в училището през учебната 2022 - 2023 год.

      Срок:    м.09                                                                       Отг.: Директор и ПС

2.Изготвяне на графика за поправителните изпити – септемврийска сесия и приемането му на ПС.

        Срок:     м.09                                                                                  Отг.: Св. Иванова

3.Разпределяне на часовете и класното ръководство.

       Срок:   м.09                                                                                          Отг.: Директор

4.Изготвяне на ПДУ в съответствие с ЗПУО /ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г./ и приемането му на ПС.

       Срок: м.09                                                                                             Отг.: Директор

5.Изготвяне на ПВР на основание на КТ и  приемането му на ПС.

       Срок: м.09                                                                                             Отг.: Директор

6.Определяне на  сборни групи за обучение след обед чрез подадени декларации от учениците и техните родители.

       Срок: м.09                                                  Отг.: препод-лите, Кл.р-ли, възпитатели

7.Изготвяне и приемане на Годишен комплексен план за работа на училището.

       Срок:  м.09                                                                                   Отг.: Директор

 1. Актуализиране на Плана за действие при БАК.

Срок:   м.09                                                                                            Отг.: Директор и комисията

 1. Приемане на Училищния учебен план.

           Срок:   м.09                                                                                        Отг.Директор

 1. Изготвяне и приемане План за контролната дейност на директора

           Срок:    м.09                                                                                       Отг.Директор

    11.График за учебното време на основание Заповед № РД 094066/30.08.2022 г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2022 - 2023 година на Министъра на МОН

           Срок:  м.09                                                                                         Отг.Директор

12.Приемане на правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

           Срок:      м.09                                                               Отг.Директор, Комисията

13.Приемане на седмично разписание на часовете.

           Срок:      м.09                                                                                     Отг.Директор

14.Приемане на График за дежурството.

           Срок:    м.09                                                                                  Отг.Т. Бойчева

15.График за работа с изоставащите ученици.

       Срок:.      м.09                                                                                       Отг.: Директор

16.График за работа на кл.р-ли с родителите /Втори ЧК/

       Срок:    м.09                                                                                     Отг.: Директор

17.График за консултации с родители и ученици

       Срок:    м.09                                                                                     Отг.: Св. Иванова

18.График за ползване на компютърните кабинети.

       Срок:    м.09                                                                                     Отг.: Св. Иванова

19.График за ползване на физкултурния салон

      Срок:    м.09                                                                                Отг.:Св. Иванова

20.График за провеждане на извънкласните дейности

     Срок:     м.09                                                                                 Отг.: Тоска Бойчева

21.График за провеждане на часовете по факултативни учебни часове.

     Срок:     м.09                                                                                 Отг.: Тоска Бойчева

22.График за вземане на часовете по БД

     Срок:      м.09                                                                Отг.: Т. Бойчева, Св. Иванова

23.График за вземане на часовете по ГЗ

     Срок:       м.09                                                              Отг.: Т. Бойчева, Св. Иванова

 1. График за посещенията на директора.

    Срок     м.09                                                                                             Отг.: Директор

 1. План за квалификационната дейност.

     Срок:       м.09                                                         Отг.: Петрова, Щерева, Разложко

 1. График за класните и контролните работи за І учебен срок.

       Срок:      м.09                                                                                     Отг.: Т. Бойчева

27.Етичен кодекс на училищната общност

Срок:м.09                                                                      Отг.

28.Учебна програма за вземане на часовете, които не се водят от учители специалисти по време на заместване на отсъстващи учители.

Срок:м.09                                                                                                  Отг.Св.Иванова

29.Ритуализация на училищния живот

Срок:м.09                                                                                                     Отг.Директор

30.Стратегия за развитие на училището

Срок:м.09                                                                                                     Отг.Директор

31.Програмна система за развитие на Подготвителна група като част от стратегията за развитие на училището.

Срок: м.09                                                                                                      Отг.П.Янева

32.Портфолио на учителя

Срок:м.09                                                                                              Отг.Тоска Бойчева

33.Дневен режим – организация на учебния ден

Срок:м.09                                                                                                     Отг.Директор

34.Програма за целодневна организация на учебния ден.

Срок:м.09                                                          Отг.В. Делчева, Н.Филипова, М.Кирев

35.Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Срок:м.09                                                      Отг.Хр. Колева, Кр.Маринова, С.Петрова

36.Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвимите групи.

Срок:м.09                                                    Отг.Д.Иванов, К.Гайдажиева, В.Филипов

37.Мерки за повишаване качеството на образование.

Срок:м.09                                                     Отг.М. Стоянова, Р.Христова, Д.Паскалева

 1. Определяне на часовете по ФУЧ за 4, 5, 6 и 7 класове и сборни групи за обучение след обяд

Срок: м.09                                                               Отг. Преподавателите

 1. Подготовка на задължителната училищна документация

Срок: м.09                                                                отг. Директор, кл. ръководители

40 Изготвяне на Списък Образец №1 и приемането му.

Срок: м.09                                                                    отг. Директор

 1. Определяне формите на обучение

Срок: м.09                                                                    отг. Директор

 1. Организация и провеждане на Учебния час по спортни дейности

Срок: м.09                                                        отг. Некезов и начални учители

 1. Изготвяне на график за провеждане на консултации с изоставащите ученици

Срок: м.09                                                        отг. Директор

 

 

м. Октомври

1.Отчет за изпълнение ня бюджета за третото тримесечие.

       Срок:м.10                                                                                   Отг.Гл.счетоводител

2.Подготовка за патронния празник на училището и празника на народните будители.

       Срок: м.10                                                                                   Отг. всички учители

3.План за превенция на агресията и тормоза в училище

Срок:м.10                                                                                  Отг.Директор, Комисията

4.План за работа на МО

Срок:м.10                                                                                Отг.Председателите на МО

м. Ноември

 1. Тема: „Извънкласната дейност в училище - фактор за възпитание и социализация на учениците в обществото”.- Учебни резултати по предмети и проблеми след м. 09 и м.10

       Срок: м.11                                                      Отг.: Учителите с писм. информации

 1. Отчет за взетите решения на Педагогическия съвет

       Срок: м.11                                                                                         Отг.Директора

м. Декември

 1. Подготовка за новогодишното тържество.

       Срок: м.12                                                                             Отг.:  всички учители

м. Януари

 1. Движение на учениците в края на І уч.срок

       Срок: м.01                                                                                         Отг.: Кл.р-ли

 1. Успех в прогимназиален етап в края на І учебен срок.

       Срок: м.01                                                                                         Отг.: Кл.р-ли

 1. Промяна в седмичното разписание за ІІ учебен срок.

      Срок: м.01                                                                                          Отг.Директор

 1. Отчет на бюджета за 2022 година.

       Срок: м. 02                                                                                 Отг.Гл.счетоводител

м. Февруари

 1. Анализ на Външно оценяване 2022 г. и подготовка за Външно оценяване 2023 г. – коментари, обсъждане.

       Срок: м.02                                                                       Отг.: Директора, учителите

 1. График за класните и контролните работи през ІІ учебен срок.

       Срок:м.02                                                                                        Отг.: Т. Бойчева

 1. Текущи – Честване годишнината от обесването на Васил Левски.

       Срок:м.02                                                                                                 Отг.: Щерева

 1. Подготовка за отбелязване националния празник на Република България – 3 март.

Срок: м.02                                                                                        Отг.: всички учители

м. Март

 1. Подготовка за спортния празник /деня на таланта/.

       Срок: м.03                                                                                         Отг.: Ал.Некезов

м. Април

1.Разглеждане възможностите за летен отдих на ученици и учители.

Срок: м.04                                                                                    Отг.: Директор и ПС

2.Подготовка за отбелязване годишнината от Априлското въстание.

Срок:м.04                                                                                                     Отг.:  Кл.р-ли

3.Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2023 година

Срок: м.04                                                                                        Отг.Гл.счетоводител

 1. Провеждане на Тематичен Педагогически съвет на тема: „ Обучението в ОРЕС – какво спечелиха и какво загубиха учениците“

Срок: м.04                                                                                       Отг. Кл. р-ли

м. Май

1.Анализ на контролната дейност на директора през ІІ учебен срок и учебната година.

       Срок:  м.05                                                                                          Отг.: Директора

2.Анализ на безопасността на обучение, възпитание и труд. Приемане на мерки за подобряването им. Отчет за работата по БД и ГЗ.

       Срок:м.05                                                                        Отг.: Директора, комисията

м. Юни

1.Доклад-анализ на учебно-възпитателната работа през ІІ учебен срок и учебната 2022 - 2023год.

       Срок:м.06                                                                                           Отг.: Директора

    2.Отчет на комисията за превенция на агресията и тормоза.

       Срок: м.06                                                                                            Отг.: Иванов

 1. График за поправителните изпити – юнска сесия и приемането му на ПС.

       Срок: м.06                                                                                        Отг.: Т. Бойчева

 1. Отчет за взетите решения на Педагогическия съвет

       Срок:м.                                                                                              Отг.: Директора

 1. Определяне на групита за ФУЧ и ИУЧ за предстоящата 2023-2024 учебна година, чрез подадени декларации от родители и ученици.

Срок: м.06                                                                       отг. Кл. ръководители

м.Юли

1.Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2023 г.

       Срок:м.07                                                                                  Отг.Гл.счетоводител

2.Проектообразец за следващата 2023 - 2024 година.

Срок:м.07                                                                                                  Отг.Директор

 

 

 1. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА – С ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, С РОДИТЕЛИТЕ, ОБЩЕСТВЕНОСТТА, БИЗНЕС СРЕДИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

1.Провеждане на срещи с училищното настоятелство и търсене на възможности за съвместно провеждане на организираните прояви в училище.

       Срок:постоянен                                                 Отг.: Директора, УН, учителите

2.Провеждане на срещи с Общественият съвет - най-малко 4 пъти годишно. /Чл. 267, ал.1 от ЗПУО/

Срок:  постоянен                                                        Отг.: Директора, ОС, учителите

3.Запознаване с условията на бит,  работа и социалното положение на учениците – посещения по домовете.

       Срок:  постоянен                                                                                    Отг.: Кл. р-ли

4.Своевременно писмено осведомяване на родителите за отсъствия, лоши и добри прояви на учениците, срещи и разговори с родителите.

       Срок: постоянен                                                                                     Отг.: Кл. р-ли

5.Родителски срещи:

      а) В началото на учебната година.

       Срок:   м. 09                                                                        Отг.: Кл. р-ли,  Директор

Запознаване с ПВР в училището, беседа за реда и дисциплината в училище, начини за съвместна работа между учители и родители във възпитанието и обучението на учениците, изисквания за Подготвителен клас и І клас, новости в учебния процес, резултати от входното ниво, ИУЧ, ФУЧ и сборна група за обучение след обед, съобщаване на графика за приемни дни за работа с родителите и консултации с учениците.

      б) За запознаване на родителите с очертаващите се резултати в края на І учебен срок.

       Срок:  м.01                                                                          Отг .: Кл. р-ли, Директор

      в) За резултатите от обучението през учебната 2022 - 2023г.

       Срок:    м.05                                                                       Отг.: Кл. р-ли, Директор

6.Взаимодействие на училището с драматични и куклени театри от региона за изнасяне на постановки пред учениците.

       Срок: постоянен                                                           Отг.: Директора, учителите

7.Съвместна дейност с Читалище “Цвят-1898” с. Узунджово във връзка с провеждане на културните мероприятия в училището. 

       Срок: постоянен                                                            Отг.: Директора, учителите

 

VІ. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С АГРЕСИЯТА

Комисията работи по План за превенция на агресията и тормоза, разработен на базата на Механизма за превенция на тормоза в училище.

ВЕРТИКАЛНО РАВНИЩЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛИ – РОДИТЕЛИ – ДЕЦА

 

1.Консултации на деца и родители в областта на възпитанието, здравето, общуването, правото и т.н.

   а) беседа за вредата от сектите;

   б) беседа за половото възпитание.

       Срок: през годината                                                                      Отг.: Кл. р-ли в ЧК

2.Диагностициране на причини, условия и предпоставки, предопределящи отклоненията в поведението на отделния ученик.

       Срок: постоянен                                                                    Отг.: Учителите на ПС

3.Организиране и осъществяване на превантивни мерки в корекционно-възпитателната дейност.

       Срок:постоянен                                               Отг.: КБПОП –Иванов, М. Стоянова

4.Организиране на психо-физическо изследване на деца с отклонение от общоприетите законови и морални норми.

       Срок: Април                                                                                         Отг.: КБПОП

 

ХОРИЗОНТАЛНО РАВНИЩЕ

 

1.Работа на обществените възпитатели от училището, участващи в местните комисии, за превенция на агресията и тормоза

       Срок: Октомври                                                                                    Отг.: УН

2.Връзка с детска педагогическа стая.

       Срок: постоянен                                                                                     Отг.: Иванов

3.Сезиране на съответните правозащитни органи при евентуално извършено престъпление.

       Срок: постоянен                                                                                       Отг.: ПС

4.Беседа с учениците: “Моето училище – моето сигурно място”.

       Срок: Декември                                                                        Отг.: Кл. р-ли в ЧК

 

5.Отчет пред ПС.

       Срок: м.06                                                                                 Отг.: С.Петрова

 

VІІ. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ

Обучението по БД и ГЗ е част от гражданското възпитание на учениците. При изучаване на материала от програмите по БД и ГЗ е необходимо да се обръща внимание на формирането в съзнанието на децата на изострено чувство за лична и колективна безопасност, придобиване на навици за разпознаване и оценка на опасностите, а така също и за безопасно поведение в екстремни ситуации в дома, в училище, на улицата или сред природата.

В нашето училище обучението по БД и ГЗ /защита при бедствия, аварии и катастрофи/  през учебната 2022 - 2023 год. ще се разпределя равномерно както следва:

 

І. ГЛОБАЛНИ ТЕМИ ЗА РАБОТА ПО БД

1.За Подготвителна група – 7 часа в Околен свят.

2.За І клас  – 9 часа в ЧК

3.За ІІ клас – 6 часа в ЧК

4.За ІІІ клас– 6 часа в ЧК

5.За ІV клас  - 6 часа в ЧК

6.За V клас - 5 часа в ЧК

7.За VІ клас  - 5 часа в ЧК

8.За VІІ клас– 5 часа в ЧК

ІІ. НЕОБХОДИМИ  ДЕЙНОСТИ  ПО  БД,  КОИТО  ТРЯБВА  ДА  БЪДАТ  ИЗВЪРШЕНИ  В УЧИЛИЩЕ

1.Часовете за изучаване на правилата за безопасност по пътищата през учебната 2022 - 2023 год. се залагат задължително на отделен ред в Списък – Образец 1.

       Срок: м.09                                                                                           Отг.: Директора

2.Да се осигурят учебни програми по БД.

       Срок: м.09                                                                                           Отг.: Директора

3.Да се осигурят необходимите учебни средства /учебници, учебни тетрадки по БД/ за учениците и методически ръководства за учителите.

       Срок:  м.09                                                                         Отг.: Директора, Кл. р-ли

4.Съвместно с Общинското ръководство и Кметство в с.Узунджово да се осигури обезопасяване на района около училището.

       Срок: м.09                                                                                           Отг.: Директора

5.Да се извърши преглед на МТБ /кабинета, детската площадка/ за обучение по БД.

       Срок:м.09                                                                           Отг.: Директора, Кл. р-ли

6.За всеки ученик от Подготвителен група, І клас да се определи съвместно с родителите му най-безопасния път от дома до училището и обратно. По възможност учениците да си закупят светлоотразителни елементи. На учениците от ІІ и ІІІ клас да се припомнят безопасните маршрути за тяхното движение.

       Срок:м.09                                                                           Отг.: Директора, Кл. р-ли

7.По време на учебната година преподавания материал по БД, съгласно съставените учебни програми, се отразява задължително в дневника на всеки клас.

       Срок: постоянен                                                                   Отг.: Преподавателите

8.С учениците от І до VІІ клас учителите ежедневно да провеждат “5 минутка” – краткотрайно занимание – напомняне за безопасността на движение и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при връщане вкъщи. След завършване на учебните занятия учителите да извеждат учениците на улицата и да ги изчакват да се разотидат.

       Срок: през годината                                                                Отг.: Преподавателите

9.Всеки ден дежурния учител да води учениците от и до с.Александрово и с.Нова Надежда с автобуса, който ги извозва.

       Срок: през годината                                                                 Отг.: Дежурен учител

 1. Класните ръководители да провеждат беседи-разговори за поведението на учениците като участници в пътното движение.

       Срок: постоянен                                                                                   Отг.:  Кл. р-ли

 11.Да се извършва текущ контрол по БД.

       Срок: постоянен                                                                                 Отг.: Директора

 12.При възникване на ПТП с ученици от училището да се информират Министъра на образованието и науката и РУО в срок от 24 часа при смъртен случай и в срок от 3 дни – при нараняване.

      Срок: постоянен                                                                                 Отг.: Директора

 13.При настъпило ПТП с ученик от училището в едномесечен срок да се организират и проведат заседания на Педагогическия съвет и Общо училищна родителска среща.

      Срок: постоянен                                                                                  Отг.: Директора

 14.В края на учебната година да се изготви и изпрати в РУО информация за работата в училището по БД през изминалата година.

      Срок: м.06                                                                                          Отг.: Директора

 15.В края на учебната година да се разработи план за организиране на обучението по БД през следващата учебна 2023 - 2024 год. по отношение на организацията на учебния процес / учители, които ще преподават, квалификация на учителите, материално-техническа база, снабдяване с учебна литература.

      Срок:  м.06                                                                                           Отг.: Директора

 16.В занятията по оказване на първа помощ да се покани специалист от Диагностичен център – с. Узунджово.

      Срок: Април                                                                                            Отг.: Кл. р-ли

 17.Изготвяне на евакуационна схема на училището и на всеки един етаж и поставянето и на видно место в училището.

      Срок: м.09                                                                                        Отг.: М. Стоянова

 18.Отчитане на резултатите от работата по БД и ГЗ в края на учебната година от комисия по БД и Гражданска защита.

      Срок: Май                                                                                    Отг.: Узунова на ПС

 19.При възникнали бедтвия, пожари, терористични действия, други извънредни обстоятелства и инциденти  с ученици или учители, при които има пострадали или са нанесени сериозни материални щети незабавно да подават първоначална информация на тел. 112, на кмета на населеното място и на началника на РУО. /Заповед № РД – 09-1242/14.08.2009 г. на Министъра на МОН/

Срок: постоянен                                                                                         Отг. Директора

20.Теми по БДП:

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

7 часа годишно в часовете по Околен свят

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Градът/ селото, в което живея.

1

10.10

2.

На улицата.

1

14.11

3.

Пътувам с автобус.

1

05.12

4.

Моят път до детската градина

1

09.01

5.

Изправност на велосипеда

1

13.02

6.

Кои знаци познава велосипедистът

1

06.03

7.

На площадката за велосипедисти

1

03.04

 

Общо:

7

 

 

І КЛАС

9 часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Моят безопасен път до училище и обратно

1

10.10

2.

Моят робот знае безопасният път до училище

1

14.11

3.

Пешеходна пътека

1

28.11

4.

Аз не пресичам сам

1

05.12

5.

Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците

1

23.01

6.

Двуколесни пътни превозни средства

1

13.02

7.

Знам къде съм

1

20.03

8.

Знам къде са пътните превозни средства

1

03.04

9.

Знам къде са другите

1

15.05

 

Общо:

9

 

 

ІІ КЛАС

6часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Улиците до моето училище

1

10.10

2.

Моят робот знае къде да пресича

1

14.11

3.

Алгоритъм за безопасно пресичане

1

05.12

4.

Пътен светофар за регулиране движението на превозни средства

1

13.02

5.

Отивам на училище с автобус, трамвай, тролей, лек автомобил

1

06.03

6.

Виждам и чувам пътните превозни средства

1

  03.04

 

Общо:

6

 

 

ІІІа КЛАС

6 часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Път. Елементи на пътя

1

10.10

2.

Велосипед

1

14.11

3.

Пътен светофар за велосипедисти

1

05.12

4.

Безопасни места за управление на велосипед

1

13.02

5.

Моят робот спазва сигналите на светофара

1

06.03

6.

Знам къде са пътните превозни средства

1

03.04

 

Общо:

6

 

 

ІІІб КЛАС

6 часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Път. Елементи на пътя

1

10.10

2.

Велосипед

1

14.11

3.

Пътен светофар за велосипедисти

1

05.12

4.

Безопасни места за управление на велосипед

1

13.02

5.

Моят робот спазва сигналите на светофара

1

06.03

6.

Знам къде са пътните превозни средства

1

03.04

 

Общо:

6

 

 

 

ІVа КЛАС

             6 часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Пътни знаци, пътна маркировка

1

10.10

2.

Кръстовища

1

14.11

3.

Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство

1

05.12

4.

В населеното място. Извън населеното място.

1

13.02

5.

Виждам пътните превозни средства.

1

06.03

6.

Чувам пътните превозни средства

1

03.04

 

Общо:

6

 

 

ІVб КЛАС

             6 часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Пътни знаци, пътна маркировка

1

10.10

2.

Кръстовища

1

14.11

3.

Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство

1

05.12

4.

В населеното място. Извън населеното място.

1

13.02

5.

Виждам пътните превозни средства.

1

06.03

6.

Чувам пътните превозни средства

1

03.04

 

Общо:

6

 

 

V КЛАС

         5  часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Скоростен път. Автомобилен път.

1

10.10

2.

Моторни превозни средства.

1

14.11

3.

Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци относно предимство и пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана.

1

05.12

4.

Конфликти на пътя.

1

13.02

5.

Виждам – предвиждам

1

13.03

 

Общо:

5

 

 

 

VІ КЛАС

6а клас - 5 часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Видове пътища. Пътна мрежа.

1

10.10

2.

Пътни знаци със задължителни предписания, със специални предписания и даващи допълнителна информация.

1

14.11

3.

Моторни превозни средства със специален режим на движение.

1

05.12

4.

Алкохол.

1

13.02

5.

Сензорни характеристики на зранието

1

13.03

 

Общо:

5

 

 

 

 

 

VІІ КЛАС

7а клас - 5 часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Карта на пътищата в България и автомобилна навигация.

1

10.10

2.

Мотопед.

1

14.11

3.

Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и други допълнителни табели.

1

05.12

4.

Скорост. Пътнотранспортни произшествия.

1

13.02

5.

Сензорни характеристики на зрението

1

13.03

 

Общо:

5

 

 

7б клас – 5 часа годишно в ЧК

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Карта на пътищата в България и автомобилна навигация.

1

10.10

2.

Мотопед.

1

14.11

3.

Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и други допълнителни табели.

1

05.12

4.

Скорост. Пътнотранспортни произшествия.

1

13.02

5.

Сензорни характеристики на зрението

1

13.03

 

Общо:

5

 

 

 

ІІІ. ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

Нарастването на мащабите на технологическата дейност на съвременното общество и увеличаване на честотата на проявите на разрушителните природни сили изостриха проблемите, свързани с осигуряване защитата на населението. Увеличава се броя на жертвите и пострадалите при възникване на екстремни ситуации.

            Цел на обучението по Гражданска защита в училище е да разшири кръгозора от знания на учениците, като ги запознае с основните опасности, предизвикани от различни източници  и способите за тяхното предотвратяване.

            Занятията по Гражданска защита се включват в общо разписание и се провеждат от Класните ръководители в ЧК.

 1. Учебното време по Гражданска защита / обучението на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари / се провежда по теми както следва: / Указание 2 / 98/99г. стр. 224-234 /

ПГ                  -            6 часа

І     клас          -           5 часа  -           ЧК 

ІІ    клас          -           5 часа  -           ЧК 

ІІІ   клас          -           5 часа  -           ЧК  

ІV   клас         -           5 часа  -           ЧК 

V    клас          -           5 часа  -           ЧК 

VІ   клас         -           5 часа  -           ЧК 

VІІ  клас         -           5 часа  -           ЧК 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Разширяване, систематизиране и затвърдяване на знанията на децата, свързани с поведението и действията им при бедствия – бури и наводнение

1

03.10

2.

Разширяване, систематизиране и затвърдяване на знанията на децата, свързани с поведението и действията им при пожари

1

07.11

3.

Разширяване представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от природни бедствия. Земетресение – правила за поведение.

1

12.12

4.

Разширяване представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от пожари

1

16.01

5.

Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на бедствие.

1

06.02

6.

Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на пожар

1

13.03

 

Общо:

6

 

 

 1. Разширяване, систематизиране и затвърдяване на знанията на децата, свързани с поведението и действията им при бедствия – бури и наводнение

            Бурята и наводнението като природно бедствие. Причини за възникване. Правила за поведение – в населено място, в планината, в полето. Наводнение – правила за поведение.

 1. Разширяване, систематизиране и затвърдяване на знанията на децата, свързани с поведението и действията им при пожари

            Пожарът като бедствие. Причини за възникване. Правила за поведение в дома, детската градина, планината, полето.

 1. Разширяване представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от природни бедствия. Земетресение – правила за поведение.

            Запознаване на децата с труда на специалистите от „Гражданска защита”. Земетресение – правила за поведение.

 1. Разширяване представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от пожари

            Запознаване с труда на пожарникарите от Дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението”. Съобщение за пожар.

 1. Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на бедствие.

             Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на наводнение. Действие при наводнение в населено място. Действие при земетресение, когато се намираме в сграда. Необходимост от защита на дихателните органи при замърсяване на въздуха с отровни газове. Тренировки по поставяне на детски противогаз и/или памучно-марлена превръзка.

 1. Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на пожар

            Практическо усвояване на елементарните правила за пожарна безопасност.

І КЛАС

 

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Какво представляват стихийните бедствия и как да се предпазим от тях

1

03.10

2.

Сигнали на Гражданска защита и на Пожарна безопастност и защита на населението и действия на учениците при тяхното подаване

1

17.10

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии

1

09.01

4.

Понятие за първа помощ. Видове наранявания

1

06.02

5.

Огънят – приятел и враг на човека. Предотвратяване и борба с пожарите. Противопожарна култура

1

06.03

 

Общо:

5

 

 

 1. Какво представляват стихийните бедствия и как да се предпазим от тях

            Понятие за стихийни бедствия. Причини за тяхното възникване. Характер на опасностите, които произтичат от тях. Необходимост от подготовка на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Страхът и паниката при екстремни ситуации и тяхното преодоляване.

 1. Сигнали на Гражданска защита и на Пожарна безопастност и защита на населението и действия на учениците при тяхното подаване

            Видове сигнали на Гражданска защита и на Пожарна безопастност и защита на населението. Начини за подаване на различните сигнали и действия на учениците в такива случаи.

 1. Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия, аварии и катастрофи

            Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие при възникване на бедствия и аварии.

            Тренировка по практическото усвояване на плана.

 1. Понятие за първа помощ. Видове наранявания

            Какво е това „първа помощ”? Видове наранявания в зависимост от причинителя. Основни правила за поведение и действие.

 1. Огънят – приятел и враг на човека

            Огънят – приятел и враг на човека. Най-честите причини за възникване на пожари. Характерни причини за възникване на пожари от детска игра с огън. Необходими знания и умения за предотвратяване на възникването на пожари. Елементарни правила за самозащита от опасните фактори на пожара. Съобщението за пожар – точно и своевременно.

 

ІІ КЛАС

 

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Стихийни бедствия (земетресение и наводнение), причини за тяхното възникване и защита от тях

1

03.10

2.

Детски противогаз (ДП-1), необходимост и правила за използване. Памучно-марлена превръзка – поставяне

1

17.10

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии

1

09.01

4.

Професията на пожарникаря. Съобщение за пожар.

1

06.02

5.

Изгаряния и измръзвания

1

06.03

 

Общо:

5

 

 

 1. Стихийни бедствия (земетресение и наводнение), причини за тяхното възникване и защита от тях

            Понятие за стихийни бедствия. Какво представлява земетресението и какви опасности крие то? Правила за безопасно поведение по време на земетресение.

            Основни понятия и причини за възникване на наводненията. Възможни последствия от наводненията. Действия при опасност от и по време на наводнение.

 1. Детски противогаз (ДП-1), необходимост и правила за използване. Памучно-марлена превръзка – поставяне

            Предназначение на детския противогаз. Подбор на лицевата част и проверка годността на противогаза. Необходимост и правила за използване.

            Предназначение на памучно-марлената превръзка. Поставяне.

 1. Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие при възникване на бедствия и аварии.

            Тренировка по практическото усвояване на плана.

 1. Професията на пожарникаря. Съобщение за пожар.

            Кратки исторически сведения за пожарното дело от древността до днес. Запознаване с професията на пожарникаря. Разпознаване на противопожарните автомобили и запознаване със специалния им статут на движение при ликвидиране на произшествия. Запознаване с личното снаряжение на пожарникаря, средствата за лична защита и задължителното им използване при пожарогасене. Качества и професионални знания и умения, които пожарникарят трябва да притежава. Опазването на човешкия живот – главна тактическа задача при ликвидирането на произшествия. Подаване на съобщения на тел. 160. Лъжливите съобщения за пожар – проява на лекомислие и безотговорност. При възможност се посещава Районната служба „Пожарна безопастност и защита на населението” или се осъществява среща със служител от нея.

 1. Изгаряния и измръзвания

            Общи понятия за различните видове термични травми (изгаряния, респективно – попарвания, локални измръзвания). Основни правила за поведение и действие.

 

ІІІ КЛАС

 

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Стихийни бедствия, предизвикани от резки промени на метеорологичните условия и защита от тях.Действия на учениците при стихийни бедствия.

1

03.10

2.

Детски противогаз (ДП-2). Респиратор. Памучно-марлена превръзка. Предназначение и правила за използване на индивидуалните средства за защита.

1

17.10

3.

Източници на запалване. Условия, обстоятелства и причини за възникване на пожари и аварии. Основни правила в случай на произшествие в бита.

1

09.01

4.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии

1

06.02

5.

Видове отравяния. Навяхване, изкълчване и счупване

1

06.03

 

Общо:

5

 

 

 1. Стихийни бедствия, предизвикани от резки промени на метеорологичните условия и защита от тях. Действия на учениците при стихийни бедствия.

            Характеристика на стихийните бедствия, предизвикани от резки промени на метеорологичните условия (порои, наводнения, заледявания, снежни бури, ураганни ветрове и гръмотевични бури). Действия на учащите се при стихийни бедствия.

 1. Детски противогаз (ДП-2). Респиратор. Памучно-марлена превръзка. Предназначение и правила за използване на индивидуалните средства за защита

            Предназначение и основни елементи на детския противогаз. Подбор на лицевата част и проверка годността на противогаза. Необходимост и правила за използване. Респиратор предназначение и правила за използване. Подръчни индивидуални средства за защита. Изработване и поставяне на памучно-марлена превръзка.

 1. Източници на запалване. Условия, обстоятелства и причини за възникване на пожари и аварии. Основни правила в случай на произшествие в бита.

            Условия за възникване на пожар. Източници на запалване. Характерни причини за пожар. Битовите пожари – проява на човешка небрежност и нарушаване на елементарните правила за пожарна безопасност. Пожарна безопасност на електроуредите и на отоплителните уреди. Мерки за защита от опасните фактори на пожар в дома. Противопожарната култура – елемент от общата култура на съвременния човек.

 1. Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие при възникване на бедствия и аварии.

            Тренировка по практическото усвояване на плана.

 1. Видове отравяния. Навяхване, изкълчване и счупване

            Видове отравяния. Основни признаци и поведение към пострадалия. Понятия за навяхване, изкълчване и счупване на кости. Поведение към пострадалия. Упражнения по оказване на първа помощ.

 

 

ІV КЛАС

 

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Производствени аварии и катастрофи. Замърсители на въздуха. Начини на защита.

1

03.10

2.

Действия при природни бедствия (земетресение, наводнение, силен вятър, снеговалеж и заледяване, мълнии).

1

17.10

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии. Поведение на гражданите при пожари в сгради за масово пребиваване на хора. Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар.

1

09.01

4.

Основни понятия за дишане и сърдечна дейност.

1

06.02

5.

Пожарна опасност в горите и селското стопанство. Поведение при пожар.

1

06.03

 

Общо:

5

 

 

 1. Производствени аварии и катастрофи. Замърсители на въздуха. Начини на защита.

            Основни понятия и определения за авариите и катастрофите. Характеристика на възможните последствия (пожари, взривове, изхвърляне на силно действащи отрови и радиоактивни вещества). Поведение при замърсяване със силно действащи отрови и радиоактивни вещества. Използване на индивидуални средства за защита при различни замърсявания.

 1. Действия при природни бедствия (земетресение, наводнение, силен вятър, снеговалеж и заледяване, мълнии).

            Обобщаващо занятие.

 1. Изучаване и практическо усвояване на училищния план за

защита при бедствия и аварии. Поведение на гражданите при пожари в сгради за масово пребиваване на хора. Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар.

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие при възникване на бедствия и аварии.

            Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар. Завишени изисквания. Разучаване на плана за евакуация от училищната сграда. Тренировка за евакуация на класа.

 1. Основни понятия за дишане и сърдечна дейност.

            Основни понятия за дишане и сърдечна дейност. Методи за установяването им. Поведение към пострадал в безсъзнание.

 1. Пожарна опасност в горите и селското стопанство. Поведение при пожар.

            Характерни причини за възникване на пожар в горите и в селското стопанство. Отрицателните последици от горски пожари. Пожароопасен сезон в горите. Правила за безопасно поведение на открито. Мерки за пожарообезопасяване на горите. Необходимост от съдействие на гражданите при ликвидиране на горски пожари. 

 

V КЛАС

 

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Поведение и действия на учениците при различни замърсявания.

1

03.10

2.

Поведение при пожар в жилищни  и обществени сгради.

1

17.10

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии.

1

09.01

4.

Рани – видове. Упражнение по оказване на първа помощ при нараняване на меките тъкани.

2

06.02

06.03

 

Общо:

5

 

 

 1. Поведение и действия на учениците при различни замърсявания.

            Радиоактивно замърсяване – причини. Особености на радиоактивното замърсяване на почвата, водата и въздуха. Защита при радиоактивно замърсяване. Правила за поведение и действия на учениците при радиоактивно замърсяване.

            Химически опасни обекти. Последствия от аварии в обекти, работещи, съхраняващи и отделящи опасни химически вещества и отровни вещества при горене. Правила за поведение и действия на учениците при аварии, съпровордени с изхвърляне на силно действащи отровни вещества.

 1. Поведение при пожар в жилищни и обществени сгради.

            Практическо занятие за действия при възникване на пожар в жилищни и обществени сгради (хотели, магазини, детски и учебни заведения, музей, театри, кина). Предпазване от въздействието на опасните фактори на пожара и осъществяване на безопасна евакуация.

 1. Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии.

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие при възникване на бедствия и аварии. Тренировка по практическото усвояване на плана.

 1. Рани – видове. Упражнение по оказване на първа помощ при нараняване на меките тъкани.

            Видове рани в зависимост от причинителя. Възможни усложнения на раните

            Упражнение по оказване на първа помощ при нараняване на меките тъкани.

VІ КЛАС

 

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Сигнали на Гражданска защита. Правила за действия по сигналите на Гражданска защита.

1

03.10

2.

Пожарна опасност на веществата и материалите. Предпазване от опасните фактори на пожара. Характерни причини за възникване на пожарите. Процес на горене при пожар. Способи и начини за прекратяване на горенето.

1

17.10

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии – съоръжения, защита и евакуация на хора, животни и материални ценности при пожар (противопожарни уреди за първоначално пожарогасене).

1

 09.01

4.

Кръвотечение и кръвоспиране. Упражнение по оказване на първа помощ.

1

06.02

5.

Изгаряне и измръзване. Слънчев и топлинен удар. Упражнение по оказване на първа помощ

1

06.03

 

Общо:

5

 

 

 1. Сигнали на Гражданска защита. Правила за действия по сигналите на Гражданска защита.

            Сигнали на Гражданска защита. Правила за действия по сигналите на Гражданска защита. Видове индивидуални средства за защита. Правила за използването им.

            Видове колективни средства за защита. Херметизиране на жилищно помещение.

 1. Пожарна опасност на веществата и материалите. Предпазване от опасните фактори на пожара. Характерни причини за възникване на пожарите. Процес на горене при пожар. Способи и начини за прекратяване на горенето.

            Пожароопасни свойства на веществата и материалите. Опасни фактори на пожара. Способи и начини за прекратяване на горенето. Характерни пожари и най-честите причини за възникването им. Фази на развитие на пожарите. Поведение за самозащита при пожар.

 1. Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии – съоръжения, защита и евакуация на хора, животни и материални ценности при пожар (противопожарни уреди за първоначално пожарогасене).

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие на учениците при възникване на бедствия и аварии. Евакуацията – основен способ за защита при пожар. Евакуация на хора, животни и материални ценности. Тренировка по практическото усвояване на плана.

            Запознаване с видовете подръчни противопожарни уреди за пожарогасене като средство за първоначално гасене. Устройство и принцип на действие на пожарогасители и кофпомпи. Правила за поддържане. Най-честите грешки при използване на противопожарните уреди.

 1. Кръвотечение и кръвоспиране. Упражнение по оказване на първа помощ.

            Видове кръвотечения. Упражнение по оказване на първа помощ при кръвотечение – способи за временно спиране на кръвотечение. Точки за притискане с пръсти на артериите. Помощ при голяма загуба на кръв.

 1. Изгаряне и измръзване. Слънчев и топлинен удар. Упражнение по оказване на първа помощ

            Изгаряне – признаци, степени и първа помощ. Измръзване – признаци, степени и първа помощ. Слънчев удар – признаци и първа помощ. Топлинен удар – признаци и първа помощ. Упражнение по оказване на първа помощ.

 

VІІ КЛАС

 

Наименование на темите

Брой часове

Дата

1.

Отровни вещества. Начини да се  защитим от тях.

1

03.10

2.

Процесът на горене. Способи за прекратяване на горенето. Средства за пожарогасене.

1

17.10

3.

Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии.

1

09.01

4.

Увреждане на стави и кости – навяхване, изкълчване и счупване.

1

06.02

 

5.

Упражнение по оказване на първа помощ

1

06.03

 

Общо:

5

 

 

 1. Отровни вещества. Начини за защита от тях.

            Основание за отровност на едно вещество. Класификация на отровните вещества. Степен на отровност и опасност при отравяне. Действия при замърсяване с отровни вещества. Отровни вещества, характерни за производствата в населеното място и областта, в която се намира учебното заведение.

            Граждански противогаз – предназначение, устройство и принцип на действие. Избор на лицева част и проверка на херметичността му. Упражнение по поставяне и снемане на противогаз.

 1. Процесът на горене. Способи за прекратяване на горенето. Средства за пожарогасене.

            Процесът на самовъзпламеняване и самозапалване. Горене на газове, течности и твърди вещества. Способи за прекратяване на горенето. Начини и средства за гасене. Най-често допусканите грешки от пострадали граждани при гасене на пожари.

 1. Изучаване и практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия и аварии.

Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие на учениците при възникване на бедствия и аварии. Тренировка по практическото усвояване на плана.

 1. Увреждане на стави и кости – навяхване, изкълчване и счупване. Упражнение по оказване на първа помощ.

            Признаци за навяхване и изкълчване на стави. Първа помощ при навяхване и изкълчване на стави.

            Признаци за счупване на кости. Упражнение по оказване на първа помощ при счупване на кости.

           

 1. 1. В края на учебната година да се проведе в VІІ клас комплексно занятие по защита на учениците от бедствия, аварии, катастрофи и пожари в присъствието на представител от Гражданска защита гр. Хасково.

          Срок:през годината                                                              Отг.: М. Стоянова

 1. 2. Участие на Класните ръководители от училището ни в инструкторско-методическите занятия по Гражданска защита, провеждани от центъра за обучение по Гражданска защита гр. Хасково.

          Срок:през годината                                                                      Отг.: Кл. р-ли      

 

 

Валя Димитрова..........................

Директор на ОУ „Любен Каравелов”

с.Узунджово, общ.Хасково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели: