Вторник 23, Юли 2024г.

План за контролната дейност на директора през учебната 2020/2021г.

 

 

ОУ „Любен Каравелов” с.Узунджово, общ.Хасково

 

П Л А Н

 

 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

 

 

за уч. 2020 / 2021 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролът във всяка една сфера е необходим и задължителен, защото той е мярката за изпълнението на задачите и задълженията, вписани в нормативните документи и в длъжностната характеристика на всеки служител. Контролът е стимул за работа, води до поддържане на съзнателното отношение към труда, поддържане на постоянство и дисциплинираност на работното място.

Организацията на УВП и изпълнението на ДОИ се контролира чрез цялости, тематични и текущи проверки, както и с наблюдение, анализиране, коригиране и оценяване.

Директорът на училището организира, контролира и ръководи цялостната дейност в училището.

 

 

 

І. ЦЕЛИ:

 1. Спазване нормативните документи, прилагани в образованието
 2. Повишаване качеството на образователния процес.
 3. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет.
 4. Постоянна и целенасочена работа в часовете
 5. Формиране и поддържане на култура на трудовата дисциплина у педагозите и персонала.
 6. Съзнателност, последователност и постоянство при изпълнение на задълженията на членовете на образователната общност

 

 

 

І. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

 

 1. 1. Учебна документация, свързана с организация и планиране на УВП в началото

на уч. година

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Главна класна книга                                                           до 15.10.
 • Книга за ПЗО до 15.10.
 • Дневници

       - паралелкови                                                                                  след доставяне

       - на ПИГ                                                                                            /не повече от 5 дни/

1.4.Ученически бележници, лични карти                                         до 30.09.

1.5. Раздавателно-приемателни ведомости                                                                                за безплатни учебници                                                                          до 30.10.

1.6. Планове                                                                                            след получаване

       - ГР за ОЗП, ЗИП, СИП, извънкласни форми                          Указания на МОН

                                                                                                                   по уч.предмети /не                                  

                                                                                                                   по-късно от 15.09./

       - планове за възпитателна работа на класни р-ли

          и възпитатели                                                                               до 15.09.

 

 

 1. Учебна документация, свързана с УВП

--------------------------------------------------------

2.1. Паралелкови дневници

        ПГ

        І клас                                    до                       30.11.             10.02.     01.04         10.06.

        ІІ-ІV клас                                                        15.11.             10.02.    01.04          10.06.

        V-VІІІ клас                                                     15.11.             12.02.     01.04.        20.06.

2.2. Дневници на ПИГ              до                        30.11.             15.02.     01.04.        15.05.

 

 

 1. Учебна документация, свързана с приключване на уч.година

----------------------------------------------------------------------------------------

3.1.  Дневници

        ПГ

        І клас                                    до                       10.06.

        ІІ-ІV клас                                                        след приключване попр.сесия за НЕ

        V-VІІІ клас                                                     след приключване попр.сесия за ПЕ     

        ПИГ                                                                  20.06.                                                   

3.2. Ученически бележници

       ІІ-ІV клас                              до                        30.05.                    

       V-VІІІ клас                                                       15.06.

3.3. Свидетелства и удостоверения

        - за завършен І клас           до                       30.05.

        - за нач.етап на осн.образование                31.05.

        - за основно образование                              15.06.

 

3.4. Регистрационна книга

       - за регистриране свидетелства за завършено                                                            основно образование                                                                                                до   17.06.

3.5. Главна класна книга                                                                                        до   30.06.

3.6. Протоколи от поправителни изпитни сесии                        след приключване на

                                                                                                              юнска и септ. поправ.

                                                                                                              сесия за ІІ-VІІІ клас

 

 

 1. Контрол върху дейността на ЗАТС

---------------------------------------------------

4.1. Документация, свързана с трудово-правни                        при корекция на ОРЗ,

       отношения / ИТД, ДС,  тр.книжки, заповеди за                 % за доп. възнагражд.

       прекратяване на ИТД /

4.2. Лични дела на учители, възпитатели и админ.                 до         30.10.      30.06.

       помощен персонал

4.3. Документация, касаеща финансово-стопански                 непрекъснат контрол

       въпроси

4.4. Входящ и изходящ дневник                                                   ежемесечно

4.5. Заповедна книга                                                                       непрекъснат контрол

4.6. Документация, отразяване движение на учениците,

       подлежащи на ЗО, КПЗО, удостоверения за                       до  30.10.   15.02.   30.06.

       преместване, съобщения

 

 

 1. Друга документация

--------------------------------

5.1. Книга за протоколи от заседания на ПС                             след заседание

5.2. Книга /папка/ за инструктаж по спазване

       Правилника за БУВОТ                                                           до  15.10.

5.3. Книга за дарения                                                                      30.06.

5.4. Летописна книга                                                                      ежегодно към 30.08.

 

 

 1. Контрол върху УВР

---------------------------------------------------

6.1. Организация и провеждане на КД  върху:         

        - организация УВР на учители и възпитатели                 до   20.01.

        в уч.часове, СИП, часа на класа, ПИГ                               до   10.06.

        - организация на дежурството в училище                         ежемесечно

        - допълнителна работа на учителите и възпитателите

        с ученици : СИП, ПИГ, консултации                                 до           30.11.        30.05.

        - правилно водене и съхраняване на учебната и

        училищна документация                                                      до           30.11.        30.04.

 

 

 

 

 

6.2. Снабдяване на училището с учебна и училищна

        документация, УТС и материали                                            01.11.

        - изпълнението на текущи ремонти                                        ежемесечно

        - дейността на обслужващия и помощен персонал              ежедневно

        - опазване на материалната база                                             постоянно

        - спазване графика за раб.време на учители,

        възпитатели, обслужващ и помощен персонал                    постоянно

 

 

 1. Контрол върху дейността на училищната библиотека ежемесечно

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 1. Контрол върху здравното обслужване, здравната просвета, храненето

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.1. Контрол и съдействие при провеждане основен

       и комплексен медицински преглед, имунизации                 при провеждането им

8.2. Изискване информация за здравното състояние на            на срочния и 

       учениците                                                                                     годишен ПС

8.3. Провеждане на здравна просвета, профилактика,

       контрол върху санитарно-хигиенното състояние

       на уч.сграда, физк.салон                                                            ежемесечно

 

8.4. Реализиране контролни функции върху храненето

 на учениците /раздаване на безплатни закуски,

ако има такива /                                                                                  ежемесечно

 

 

 

 1. Контрол върху трудовата дисциплина

--------------------------------------------------------

9.1. Спазване графика за раб.време на служителите,                

       икономия на гориво, вода, ел.енергия и др.                          

9.2. Спазване раб. график на възпитателите                               

9.3. Дежурство на учители и възпитатели

       / спазване ежемесечния график /                                            постоянно

9.4. Спазване ВУП, седмичното разписание на                          

        часовете

9.5. Спазване правилника за БУВОТ

 

 

ІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

 

 1. Изпълнение на учебните програми и указания при планиране и по

     на МОН по учебни предмети                                                     график за КД на

                                                                                                               Директора

 1. Изпълнение на комплексни програми за :

     - за прием на ученици в І кл. през 2016/2017г.                       до        15.11.

     - приемственост при преход на ученици от

       начален в прогимназиален етап                                              до        17.12.

 

 1. Текущ контрол върху работата на учители, по график

     възпитатели, пед.съветник, класни ръководители

            Проверка по:

3.1.Посещаемост на учениците в учебните часове                ежемесечно

3.2.Организацията на учебния час

3.3. Научна и методическа подготовка                                    по време на проверка

3.4. Предварителна подготовка на урока

3.5. Дисциплина на учениците по време на часа

3.6. Прилагане на интерактивни методи в урока

 

 1. Тематични проверки :

4.1.  Изпълнение на Комплексната  програма за      

         прием на ученици в І клас                                                      до        15.11.

         /обхващане на учениците от селото/

4.2. Приемственост в УВП при преход от начален в

       прогимназиален етап /изпълн. на копл. Програма/            до        17.12.

4.3. Работа на възпитателите за изграждане умения                 по график на

       за самостоятелна познавателна дейност у учениците              Директора

       от  ПИГ                                                                                        по график, във връзка

4.4. “Модел за развитие на педагогическото умение                с основния проблем

       за мотивиране на учениците”                                                  

4.5 Осъществяване на образователна политика за

       интегриране на децата от малцинствата                             до     29.02

 

 1. Проверка за организацията на УВП и УВ резултати :

    - І клас                                                                                             до     30.04.

    - ІV клас                                                                                                   30.04.

    - V клас                                                                                                     17.11.

    - VІІІ клас                                                                                                 30.04.

    - при необходимост и в други класове /паралелки/

 

 1. Проверки върху равнището на знанията и

    уменията на учениците :

    - СР – всички класове и учебни предмети                                до    20.10.

    /по информация на учители, след писмени

     работи на учениците/

    - след приключване на раздел                                                     текущо

    - резултати от класни работи по БЕЛ,                                       по график на 

       математика                                                                                  класните работи

    - входно, междинно, изходно равнище

    - при очертала се необходимост / по преценка на

      административното ръководство на училището/

 

 

 

 

 

Директор:...................................

Сподели: