Вторник 23, Юли 2024г.

План за квалификационната дейност 2021/2022 година

Основно училище “Любен Каравелов” с. Узунджово, общ. Хасково

Тел. 03710 2270; 03710 2355; факс: 03710 2345;

e-mail: karavelov_uz@abv.bg

 

                                                                               

                                                       Утвърдил

Директор:...........................

/Валя Димитрова/

 

 

 

П Л А Н

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 година

 

 

 

Приет на заседание на Педагогическия съвет  с Протокол № 18 от 09.09.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узунджово, 2021 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            1.Настоящият План за квалификационната дейност е изготвен в съответствие с Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Колективен трудов договор на училищно ниво от 14.09.2020 г. и Вътрешни правила за работната заплата в училището.

            2.Планът за квалификацонната дейност определя:

а)Условията и реда за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в училището.

б)Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио.

в)Условията и реда за атестиране на педагогическите специалисти в училището.

                                                                                          

II.КАДРОВИ РЕСУРСИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В УЧИЛИЩЕТО

1.Анализ на актуалното състояние

В училище преподават 27 учители, от които 23 жени и 4 мъже. От тях в начален етап преподават 8 учители – всички жени, а в прогимназиален  - 9 учители, от които 7 жени и 2 мъже и 8 учители в ПИГ – 6 жени и 2 мъже, от които 5 в начален етап – от тях 4 жени и 1 мъж и 4 в прогимназиален етап – 2 жени и 1 мъж. Съставът на учителите в училището ни е разнороден по възраст. Възрастта варира от 35-годишни до 60-годишни. От тях  30 – 39 години – 2 учители; Най много са между 40 - 49 години – 11 учители и между 50 - 59 години – 11 учители; 60 и над 60 - 3. Но този разнороден възрастов състав не пречи в училището ни да работи един здрав екип от истински професионалисти и уважаващи се помежду си колеги.

 По образование съставът на учителите в училището изглежда така:

- с висше образование –27 учители

От тях с с I ПКС – 1 учител, ІІ ПКС – 9 учители, с III ПКС – 2 учители, с ІV ПКС – 4 учители, с V ПКС – 8 учители.

 Незаети щатове в училището няма.

 В училището работят 8 ПИГ: 5 ПИГ в начален етап и 3 ПИГ в прогимназиален етап. В училището няма щат за педагогически съветник, доктор и мед.сестра.

 

 

ПРИОРИТЕТИ

 

 

ДЕФИЦИТИ

Колективът учители,  работещи в училището е изцяло професионален.

Всеки преподава по предмети, отговарящи на специалността му.

Нередовни учители няма.

Между педагозите съществува колективност, толерантност, точност, дисциплина, разбирателство.

Мотивираност и съпричастност към учебната работа и развитие на училището.

Липсва текучество на кадри в училището от години. Поради това между учителите са се изградили постоянни взаимоотношения базиращи се на познаване и зачитане на професионализма на всеки учител, както и на личните качества на всеки един от тях.

Необходимост от участие в курсове за повишаване на квалификацията с цел преподаване в съответствите с новите моменти.

Необходимост от по-широк спектър от конкретни дейности за включване на всички учители в тях.

Привеждане на цялата материалната база в училище в съответствие с новите технологии с цел даване възможност на всеки учител да може да прилага свободно интерактивни методи в обучението.

 

2.Основни приоритети

1.Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.Повишаване на квалификацията по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжносг, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултатите и препоръките от атестацията му, както и с националната и регионална политика. Чл. 224 (1) от ЗПУО

2.Засилване работата на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и усъвършенстване на система за съхранение на тяхната документация.

           3.Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на преподаване.

ІІI. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическия специалист за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие ( Раздел III. Чл.221 (1) от ЗПУО )

 

2.Усъвършенстване на професионалните умения на учителите и развитие на професионалните нагласи и ценности.

3.Постигане на положителни промени в учебно-възпитателната дейност с цел овладяване на трайни знания, умения и навици от учениците.

 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 1. Ежегодно повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в училището с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовката на децата и учениците ( чл.221 (3) от ЗПУО
 2. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

3.Квалификационната дейност като необходимост за успешното усвояване актуалните моменти в учебното съдържание по предмети.

 1. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

 

V.ФОРМИ

Организационни форми на продължаваща квалификация:

5.1.Курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и др.;

5.2.Семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории и др.;

5.3.Специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите специалисти в конкретна предметна област или с управление на образованието;

5.4.Професионално-педагогическа специализация;

5.5.Майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;

5.6.Форуми /конференции, конкурси, пленери и др./ за представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения.

Семинари, школи, сбирки  

Родителска лектория, консултации, педагогически четения

Проблемни групи, дискусии, методически конференции

Лектории, практикум, открити уроци

Работна среща, делова игра, решаване на казуси

Самообразование и   самоусъвършенстване

 

VІ.ОРГАНИЗИРАНЕ

 

-На училищно ниво – вътрешноинституционална квалификационна дейност

-Външноинституционална квалификационна дейност

 1. Квалификация на педагогическите специалисти:

1.1.Въвеждаща

1.1.1 Насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвждащи в професията при назначаването на нови кадри.

1.1.2.Организира се в рамките на вътрешноинституционалната квалификация като директорът определя, в срок от два месеца от встъпването в длъжност, и  наставник.

1.2Продължаваща

1.2.1.Насочена към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориантирана към кариерното развитие на педагогическите специалисти в училището.

1.2.2.Организира се от специализирани обслужващи звена, от висшите училища и от обучителни организации

2.Квалификацията на педагогическите специалисти в училището може да се осъществява чрез:

-краткосрочни обучения и практикуми за периодично актуализиране на знанията по съответния учебен предмет;

-участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;

-обучения за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен /ПКС/;

-придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация;/чл.45 от Наредбата за статута и професионалното развитите на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /НрСПРУДДПС/

3.Педагогическите специалисти в училището са длъжни да повишават квалификацията си както следва:

3.1.По програми на организациите в не по малко от 48 академични часа ва следващите 4 години 2018 - 2022 година – период на атестиране, измервана чрез система от квалификационни кредити / 1 кредит = 16 академични часа, от които половината са присъствени/ и се удостоверява с документ;/чл.46 НрСПРУДДПС/

3.2.В рамките на вътрешноинституционалната квалификация, в не по-малко от 16 академични часа за всеки педагогически специалист

 

VII.АТЕСТИРАНЕ

  Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълненията на длъжността и със стратегията за развитие на училището.

1.Цели на атестацията: (Раздел IX. Чл.76 (4) От Наредба за статута и професионалното развитие на учителите)

1.Установяване на постигнатите резултати от дейността им

 1. Повишаване качеството на образованието на децата и учениците

3.Мотивиране на педагогическите специалисти за професионалното им усъвършенстване чрез повишаване на квалификацията

Получените оценки от атестирането служат за: (Раздел IX. Чл76 (5) От Наредба за статута и професионалното развитие на учителите)

 • Кариерно развитие
 • Поощряване на педагогическите специалисти, получили най-високи оценки при атестирането, с отличия и награди
 • Насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компетентност.

2.Атестиране на дейността на педагогическите специалисти – на всеки четири години. Следващ атестационен период 2018 – 2022 година. ( Раздел IX. Чл.76 (1) От Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти)

3.Атестационна комисия (Раздел IX. Чл.70 (1) От Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти)

3.1.Атестирането се извършва от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. Атестационната комисия се състои от нечетен брой членове, като съставът ѝ е не по-голям от 5 лица и включва педагогически специалисти, представители на работодателя на образователната институция, в която атестираното лице работи, 1 представител на РУО, 1 представител на ПС и 4 резервни членове за всеки от представителите.

3.2.Комисията аргументира писмено своята оценка в атестационната карта (чл.81 (6) От Наредба за статута и професионалното развитие на учителите)

3.3.Атестирането се осъщетвява на два етапа – самооценка на атестираното лице и оценка от атестационната комисия в атестационната карта по образец според длъжността, която заема.

 

VIII.ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1.Постигнатите професионални компетентности всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио (Раздел VII. Чл.66 (1)  От Наредба за статута и професионалното развитие на учителите)

2.Професионалното портфолиото на педагогическия специалист съдържа образователната квалификационна степен, професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи на учителя.

 3.Професионалното портфолио се актуализира периодично и е на хартиен носител и в електронен формат.

 

VІІI.ДЕЙНОСТИ

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1.Разработване на планове за дейността на методическите обединения.

                                                                                    Срок: м. октомври

                                                                                    Отг: Председатели на МО

 

2.Посещение от учителите на септемврийските съвещания по отделните учебни предмети /ако бъдат проведени такива/.

                                                                                    Срок: м. октомври

                                            по график от РУО - Хасково

3.Проучване интересите на учениците по отделните учебни предмети, чрез провеждане на анкети.

                                                                                    Срок: м. октомври

                                                                                   Отг: всички учители

4.Подготовка и участие в тематичен педагогически съвет на тема “Превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“

                                                                                    Срок: м.ноември

                                                                                   Отг: Председатели на МО

5.Обогатяване на библиотечния фонд с научна, методическа и дидактическа литература.

                                                                                    Срок: ежемесечен

6.Участие в тематичен педагогически съвет на тема:“ Ролята на педагогическото сътрудничество в процеса на формиране на грамотни и отговорни личности в условията на криза“.                         

                                                                                    Срок: декември

                                                                                     Отг: кл.ръководители              

7.Проучване на дефицитите и необходимостта от обучение на педагогическите специалисти

                                                                                      Срок: м.октомври

                                                                                      Отг: Председатели на МО

8.Абониране за методически и педагогически списания, издавани от университети и частни издателства, третиращи проблемите на образованието.

                                                                                      Срок: м. декември

                                                                                       Отг: директор

9.Закупуване и снабдяване с ръководства, учебно-помощна литература, помагала и др.

                                                                                      Срок: ежемесечен

                                                                                       Отг: директор, Учители

10.Изготвяне на библиографска справка за публикации в педагогическия печат по разисквани проблеми.

                                                                                       Срок: тримесечен

                                                                                    Отг.Председатели на МО

11.Провеждане педагогически консилиум:

За учениците, срещащи трудности при овладяване на учебния материал. Набелязване на конкретни мерки за повишаване нивото на овладяване на знанията.

                                                                                    Срок: м. януари

                                                                                    Отг: кл.р-ли, учители

12..Изготвяне на библиографски справки по разисквани методични проблеми.

                                                                                    Срок: ежемесечен

                                                                                    Отг: Председатели на МО

13..Закупуване на видеопрограми с методически разработки.

                                                                                    Срок: тримесечен

                                                                                    Отг: директор

14.Заснемане на видеофилми за работата на изявени учители и  рационалното използване в квалификационната дейност и работата с родителите.

                                                                                    Срок: м. май

                                                                                    Отг: Председателите на МО

15.Анкетно проучване сред учениците относно обема, съдържанието и трудностите в учебното съдържание по учебните предмети.

                                                                                    Срок:в края на всеки срок

                                                                                    Отг:кл.р-ли

16.Организиране на “Дни на отворени врати” за наблюдение на уроци.

                                                                                    Срок: съгласно планове

                                                                                    Отг: Председателте на МО

17.Провеждане на методическа дискусия на тема:

 • “Външното оценяване и резултатите от него в условия на извънредно положение”.

                                                                                   Срок: м.април

            Отг: учители на 4-ти и 7-ми класове

 

 

ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1.Координиране на извънучилищните квалификационни дейности с вътрешноучилищната квалификационна дейност.

                                                                                    Срок: ежемесечно

                                                                                    Отг: Директор, кл.р-ли

2.Участие в организирани срещи с автори на учебници, учебни помагала и методическа литература и с издатели и редакционни колегии на научна и научно-методическа литература.

                                                                                    Срок: тримесечен

                                                                                    Отг:директор, учители

 

3.Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми и изготвяне на заявки към обучителните организации.

                                                                                    Срок: ежемесечен

                                                                                    Отг: директор

 

4.Осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в квалификационни форми за повишаване на квалификацията и придобиване на професионално-квалификационни степени.

                                                                                    Срок: ежемесечен

                                                                                    Отг: учители, Председатели на МО

 

5.Осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на учителите в извънучилищни форми, организирани на регионално и национално ниво.

                                                                                    Срок: ежемесечен

                                                                                    Отг: учители, Председатели на МО

 

 1. Включване на учителите в следдипломни форми на обучение.

                                                                                    Срок: през годината

                                                                                    Отг: директор

7.Осъществяване на контакти със звена за следдипломна квалификация на педагогическите кадри към висшите учебни заведения.

                                                                                    Срок: през годината

                                                                                    Отг: учители, директор

8.Развитие на сътрудничеството между образователните институции и известни учени чрез създаване на достъпна система за комуникации, обмен на информация и свободен обмен на идеи, опит и положителни практики.

                                                                                    Срок: през годината

                                                                                    Отг: учители, Председатели на МО

9.Организиране на курсове за работа с нови програмни продукти и нов образователен софтуер.

                                                                                    Срок: през годината                                                                                                            Отг: директор, председатели на МО

10.Примерни теми за участие на учителите в квалификационни курсове:

            1.Разработване и управление на проекти;

            2.Интерактивни методи на обучение;

            3.Текуща квалификация по културнообразователни области;

            4.Задържане в училище и превенция на отпадане от училище.

           5.Ефективна организация на дейността на класните ръководители 

           6.Предприемачество

           9.Здравното образование в училище

         10.Умения за самооценяване качеството на работа на учителя.

 1. Първично разпознаване симптомите на ученик, заразен с COVID – 19 и оказване на първа доболнична помощ.
 2. Превенция и интервенция на агресията и тормоза в училище

                                                         Срок: съгласно графика на обучителните организации

                                                         Отг: директор, председатели на МО

 

ІХ..ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В УЧИЛИЩНИЯ БЮДЖЕТ

1.В училищния бюджет за календарната 2020 година се предвиждат  1% от средствата за работна заплата на педагогическите специалисти в училището, за повишаване квалификацията на учителските кадри.

2.Съгласно КТД от 14.09.2020 г. средствата за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, заложени в училищния бюджет се определят на 1% от средствата за работна заплата на педагогическите специалисти в училището.

 

Х. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

Контролът по изпълнение на плана се осъществява от директора, който изисква оговорника за квалификационната дейност в училището да представя отчет за изпълнението на плана пред Педагогическия съвет  два пъти  в годината - на срочния и годишния съвет./чл.221 от ЗУПО/

Сподели: