Вторник 23, Юли 2024г.

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.03710 2355; 0879600630; e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

ПЛАН-ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/2023 учебна година

 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

 

 

 

Обща информация за Плана за действие 2022/2023 учебна година за безопасност на движението

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП  

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

 

1.1

 

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

 

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2020-2021 г. пред ПС

Годишна отчетност на цялостната политика по   личностното развитие   

директор

 

Годишен доклад  

Срок: 15 септември 2022 г.

МОН.

 

 

 

 

 

 

 

Класни ръководители

 

 

 

  държавната администрация.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Разработване на годишен план-програма за БДП

Годишна плановост на мерки по БДП  

Директор,

ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците

Актуализиран План за действие за БДП.

 

Срок: ежегодно

15 септември 2020-2029 г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

 

1.1.3

Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП ПС и РУО

 

 

 

Годишна отчетност на училищната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП.

 

Директор

  Края на учебната година

Доклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП.

 

 

 

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището/

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво  

Директор, главен счетоводител

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП   

Срок: постоянен.

Бюджетен разчет

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

 

1.5.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Излъчване на ясни и в общественото пространство.

Марек Макнев, заместник-директор

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална интернет страница на училището

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка:

-      осъвременяване на учебната документация по  

 

-      заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

 

-      определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата;

 

-      интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети.

 

-      използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;

 

-      обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;

 

-      подпомагане на учителите в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;

 

 

-      насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

 

-     практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение.

-     осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

 

Директор, класни ръководители  

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

 

2.1.2

Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Учители, класни ръководители

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

2.1.3

Участие в национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Директор, учители, класни ръководители

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

2.1.3.1

Участие в Национално състезание по БДП

I състезателна група:

учениците от V до VII клас

 

Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП.

Директор, учители, класни ръководители

Организирана и проведена олимпиада по БДП

Срок:

Училищен кръг до 28.02.2023 г.;

Общински кръг до 28.03.2023 г.;

Областен кръг до 16.05.2023 г.;

Национален кръг:

04.06. до 06.06.2023 г.

18.06. до 20.06.2023 г.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

2.1.3.2

Участие в Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) -по безопасност на движението и приложно колоездене и участие в европейски шампионат за деца велосипедисти по правилата на ФИА.

Подкрепя усвояването на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; Установяване на знания и умения за повреди и управление на велосипед.

Директор, учители, класни ръководители

Срок:

Април – юни 2023 г.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

2.1.4.3

Участие в Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението” - по безопасност на движението и приложно колоездене

Популяризиране движението за безопасност и култура на безопасно поведение в пътна обстановка.

Повишаване на техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата по БДП.

Подпомагане на усвояването на приложните елементи от специализираните програми по БДП и медико-санитарна защита.

Директор, учители, класни ръководители

Срок:

април – юли 2023 г.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

2.1.5

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища. 

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.

Директор,

ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора

 

2.1.6

Провеждане на кампании, насочени към деца и ученици.

 

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата.

Директор, учители, класни ръководители

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици. 

Срок: постоянен.

Докладвана от  Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

2.1.6.1

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки - за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.

Директор, учители, класни ръководители

Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование

Срок:

15.09 – 30.09.2022 г.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Активизиране на дейността на училищния щаб в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност .

Директор,

ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците

Дейност на училищния щаб

Срок: постоянен.

Отчети за дейността на щаба

 

 

2.2

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.

Популяризиране на политиката за БДП.

Директор, учители, класни ръководители  

Организирано и проведено мероприятие.

Срок: ежегодно, 29 юни.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

2.2.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

Директор, учители, класни ръководители  

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

 

Сподели: