Петък 09, Декември 2022г.

Анкетна карта "Твоят час"

Приложение № 1

 

АНКЕТНА КАРТА

 

за УЧЕНИЦИ, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“

 

 

            С тази анкета искаме да научим от теб малко повече за твоите интереси и дейностите, в които си участвал в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище.

            Твоите отговори ще помогнат при включването ти в заниманията по интереси чрез участие в предпочитана от теб извънкласна дейност.

            Не се притеснявай да споделиш своето желание и да отговаряш свободно и без притеснения.

 

Име, презиме, фамилия………………………………………………………………………………

клас………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Кой е любимият ти учебен предмет?

1.1. (за 1-4 клас)

 

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература            □                                                         Математика                                        □

Роден край/Човекът и обществото  □                                                         Околен свят/Човекът и природата   □

Изобразително изкуство                   □                                                         Домашен бит и техника                    □

Физическо възпитание и спорт       □                                                         Информационни технологии          □

Музика                                                 □                                                          Английски език                                  □

Немски език                                        □                                                         Френски език                                      □

Руски език                                           □                                                         Испански език                                    □

Италиански език                                □                                                         Друг чужд език                                     □

                                                                                                                            

 

 

 

1.2. (за 5-8 клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература            □                                                         Математика                                        □

История и цивилизация                    □                                                         География и икономика                   □

Човекът и природата                          □                                                         Информационни технологии          □

Изобразително изкуство                   □                                                         Музика                                                 □

Домашна техника и икономика     □                                                         Физическо възпитание и спорт       □

Спортна подготовка (спортно у-ще) □                                                        Технологии                                         □

Английски език                                  □                                                         Немски език                                        □

Френски език                                      □                                                         Испански език                                    □

Руски език                                           □                                                         Италиански език                                □

Друг чужд език                                     □

                                                                                                                            

 

1.3. (9-12 клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език                                    □                                                         Литература                                          □

Математика                                        □                         Физика и астрономия                       □

Химия и опазване на околната среда □                                                     Биология и здравно образование    □

География и икономика                   □                                                         История и цивилизация                    □

Информатика                                      □                                                         Информационни технологии          □

Психология и логика                        □                                                         Етика и право                                      □

Музика                                                 □                                                         Изобразително изкуство                   □

Физическо възпитание и спорт       □                                                         Английски език                                  □

Немски език                                        □                                                         Френски език                                      □

Испански език                                    □                                                         Руски език                                           □

Италиански език                                □                                                         Друг чужд език                                     □

 

Друг учебен предмет                           ..............                             

                                                                                             

 

 

  1. 2. Имаш ли хоби и какво е то?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

□ да                     □ не                    

 

 

какво е твоето хоби …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

  1. 3. Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                                                                              в училище                                                           извън училище

                                                                                             

                                           Посещавал/а съм □                            Посещавал/а съм □

                   Не съм посещавал/а □                         Не съм посещавал/а □

 

 

 

  1. Какви извънкласни и извънучилищни дейности си посещавал/а през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: напиши

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

 

  1. Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от училището? Са

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                Да □                                                    Не □                   

 

 

 

  1. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ?

 

ИНСТРУКЦИЯ: Напиши в каква дейност по интереси би желал/а да участваш

                                                                                                                                                                           

………………………………………………………………….. ………………………

…………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………….

 

 

      

 

 

 

  1. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности?

 

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                                                                                                                             Да           Не

В учебните дни, след приключване на задължителните часове □    □                                                        

През ваканциите                                                                                               □    □                 

В почивните дни                                                                                                            □    □                 

В заниманията по интереси и организиран отдих                                                 □      □

и физическа активност                                                                                                            

(при целодневна организация на учебния ден)

 

 

 

 

 

 

Ученик…………………..                                                           Родител……………………

 

 

Сподели: