Неделя 03, Март 2024г.

За Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС)

Обхват и цели на проекта:

Повишаване на мотивацията на учениците за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на знанията, уменията и компетентностите, придобити в задължителната им подготовка в училище.

Преодоляване на образователните дефицити на учениците;

Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

Мотивиране за учене чрез участие в извънкласни дейности по интереси, за развитие на таланти, творчески заложби и в публични изяви.Включване на голям брой ученици в извънкласни дейности чрез провеждане на междуучилищни изяви и инициативи и работа с родители.

Целева група: Учениците от 1 до 12 клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане на училище. Продължителност на проекта:   29 месеца

Специфични цели на проекта:Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

Превръщане на училището в по-привлекателно място и намаляне на риска от преждевременно напускане на образователната система;

Изграждане на по-висока увереност в собствените сили, насърчаване на социалната и личностна реализация;

Създаване на ефективни механизми за участие на общността, вкл. и на родителите/близките на учениците в дейностите на училищата;

Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците за:

Осигуряване на прозрачност на избора и провеждането имОсигуряване на разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

Избор и прилагане на електронни/ мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание и мотивираща, позитивна образователна среда.

Механизми за идентифициране:

Всяко училище разработва и прилага училищни механизми за идентифициране на:

индивидуалните интереси на учениците за включването им в предпочитани от тях ИД;

образователните дефицити на учениците и задължителните дейности, по които срещат затруднение в образованието си;междуучилищни инициативи и изяви.

Училищни програми "Твоят час":

Разработват се и се утвърждават от директора на училището въз основа на интересите и обучителните затруднения на учениците;

Разработват се за всяка учебна година и включват: видовете извънкласни дейности, тематичните направления, ръководителите на групите, броя на часовете по отделните дейности и разпределението на определените финансови средства за изпълнението им.

Извънкласни дейности:

за преодоляване на обучителни затруднения;

по интереси;

за организиране на изяви на учениците, включени в извънкласните дейности;

за участие в междуучилищни извънкласни дейности.

Дейности за преодолавяне на обучителните затруднения:

Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;

Разработване и водене на документация на групата – тематична програма, времеви график на провеждане, дневник на групата, портфолио на всеки ученик, което включва и индивидуална образователна карта за всеки ученик;

Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;Отчитане на изпълнението на дейностите - анализ на причините, свързани с ОЗ и отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик;

Съвместни дейности с родителя/настойника за определяне на формите на взаимодействие – родителски среща на групата, индивидуална среща с ръководителя на групата, дискусионни срещи, анкетни проучвания и присъствие при провеждане на заниманията и други организирани изяви.

Извънкласни дейности по интереси:

Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;

Разработване на документация – дневник на групата, тематична програма, график на провеждане и др.;

Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;Осигуряване на условия за редовно провеждане и мониторинг;

Отчитане на изпълнението на дейностите.

Електронна платформа за избор на извънкласни дейности:

Предназначение

Електронната платформа за избор на извънкласни дейности е за:

подпомагане училищата в избора на извънкласни дейности, в зависимост от заявените интереси и потребности на учениците;

публикуване на информация за предлаганите от училището и от други юридически и физически лица форми на извънкласни дейности, както и електронни продукти за тях, както и за идентифицираните форми за провеждане на занимания по интереси и курсове за преодоляване на образователни трудности по български език и литература, по математика и по други учебни предмети за учениците в училището.

  http://tvoiatchas.mon.bg

Потребители

Юридическите и физическите лица, предлагащи извънкласни дейности за развитие на способностите и за преодоляване на обучителни трудности на учениците и електронни продукти, подпомагащи изпълнението на извънкласните дейности;

Училища, предлагащи и търсещи извънкласни дейности за развитие на способностите и за преодоляване на обучителни трудности на учениците.

http://tvoiatchas.mon.bg

Съвет "Твоят час":За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг "Твоят час";

Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.

Съветът "Твоят час" се създава по инициатива на директора на училището;Броят на участниците в съвета е нечетен и се определя от директораВключва до 7 родители- представител на общината за общинските училища; до 3-ма представители на педагогическите специалисти, избрани от педагогическия съвет на училището и до 3 представители на юридически лица с нестопанска цел и/или представители на местната общественост и/или на училищната общност.

За учебната 2016/2017 година представителите на родителите се определят от училищното настоятелство, а за 2017/2018 и следващи учебни години - от обществения съвет на училището.

Мониторинг и контрол:

Мониторинг и контрол от екипа за управление на проекта

Наблюдение на организирането и изпълнението на дейностите, извършвани от училищата и от регионалните управления на образованието;

Мониторинг на изпълнението на дейностите от външен изпълнител

  Дейностите по мониторинг и контрол се осъществяват чрез:

Проверка по документи чрез информационната система на проекта доказващи техническото изпълнение на дейностите и извършените за тях разходи;

Проверки на място;Текущ и последващ контрол;

Системно събиране, систематизиране и анализиране на информация;

Отчитане на напредъка и на техническото и финасовото изпълнение на дейностите и на постигнатите индикатори.

Очаквани резултати:Развитие на потенциала за учене, разгръщане на заложбите и способностите в избрани от учениците области;

Преодоляване на образователните дефицити и пълноценно участие в образователния процес;Образователна интеграция чрез формиране на общности на интереси;

Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;

Придобиване на знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

Сподели: