Събота 23, Септември 2023г.

График за изпитите за поставяне на годишна оценка за учениците на самостоятелна форма на обучение учебна 2017/2018 година сесия януари-февруари 2018

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”с.УЗУНДЖОВО общ.ХАСКОВО

 

 

 

З А П О В Е Д № 127

от 28.11.2017г.

 

 

            На основание чл.258 ал.1 от ЗПУО, чл.112 и чл.127 от ЗПУО и Решение на Педагогическия съвет с Протокол № 4 /27.11.2017г.

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

1.Следния график по предмети за провеждане на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 год. съгласно учебния план за 2017/2018 год. – СЕСИЯ януари-февруари

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпитите с учениците на самостоятелна форма

през учебната 2017/2018г.

предмет

клас

дата

час

стая

квестори

Комисия оц.

1.

БЕЛ

VІ, VІІ

15.01.

14.00

6 – 3 ет.

В.Узунова

К.Иванова

Кр.Маринова–пр-л

Т.Бойчева - член

2.

БЕЛ ЗИП/ИУЧ

VІ, VІІ

16.01.

14.00

5 – 3 ет.

В.Узунова

К.Иванова

Т.Бойчева– пр-л

Кр.Маринова - член

3.

Музика

VІ, VІІ

17.01.

11.00

6 – 3 ет.

В.Узунова

К.Иванова

Н.Разложко – пр-л

В.Димитрова - член

4.

Музика ЗИП/ИУЧ

VІ, VІІ

18.01.

09.00

6 – 3 ет.

В.Узунова

К.Иванова

Н.Разложко – пр-л

В.Димитрова - член

5.

Английски език

VІ, VІІ

19.01.

14.00

1 – 3 ет.

В.Узунова

К.Иванова

Р.Христова - пр-л

Н.Разложко - член

6.

ИТ

VІ, VІІ

22.01.

14.00

5 – 3 ет.

В.Узунова

К.Иванова

М.Стоянова – пр-л

Д.Иванов - член

7.

История и цивилизация

VІ, VІІ

23.01.

14.00

5 – 2 ет.

В.Узунова

К.Иванова

Св.Иванова – пр-л

Даниела Тодева от ОУ „св.св.Кирил и Методий с.Малево - член

8.

Изобр.изк.

VІ, VІІ

24.01.

14.00

5 – 2 ет.

В.Узунова

К.Иванова

Кр.Маринова – пр-л

Златка Пасева от ОУ „св.св.Кирил и Методий“с.Малево - член

9.

География и икономика

VІ, VІІ

25.01.

14.00

5 – 2 ет.

П.Янева

М.Щерева

Св.Иванова – пр-л

Даниела Тодева от ОУ „св.св.Кирил и Методий“с.Малево - член

10.

Човекът и природата

26.01.

14.00

7 – 3 ет.

П.Янева

М.Щерева

Д.Иванов –пр-л

С.Петрова - член

11.

Математика

VІ, VІІ

29.01.

14.00

1 – 3 ет.

П.Янева

М.Щерева

М Стоянова – пр-л

С.Петрова - член

12.

Математика ЗИП/ ИУЧ

VІ, VІІ

30.01.

14.00

7 – 3 ет.

П.Янева

М.Щерева

С.Петрова–пр-л

М.Стоянова - член

13.

ФВС

VІ, VІІ

31.01.

14.00

Физк.салон

П.Янева

М.Щерева

Ал.Некезов – пр-л

Д.Иванов - член

14.

Технологии и предприемачество

VI

08.02.

16.00

4 – 3 ет.

П.Янева

М.Щерева

М.Стоянова – пр-л

Св.Иванова - член

15.

Химия и опазване на околната среда

VІІ

09.02.

14.00

4 – 3 ет.

П.Янева

М.Щерева

Д.Иванов – пр-л

Златка Пасева от ОУ „св.св.Кирил и Методий“с.Малево - член

16.

Технологии

VІІ

12.02.

16.00

1 – 3 ет.

П.Янева

М.Щерева

М.Стоянова – пр-л

Св.Иванова - член

17.

Биология и здравно образование

VІІ

13.02.

14.00

4 – 3 ет.

П.Янева

М.Щерева

Д.Иванов – пр-л

Златка Пасева от ОУ „св.свКирил и Методий“с.Малево - член

18.

Физика и астрономия

VІІ

15.02.

14.00

1 – 3 ет.

П.Янева

М.Щерева

С.Петрова – пр-л

М.Стоянова - член

19.

БЕЛ

ІII, IV

15.01.

14.00

3 – 1 ет.

Св.Иванова

С.Петрова

М.Митева– пр-л

Д.Тенева - член

20.

Математика

ІII, IV

17.01.

14.00

3 – 1 ет.

Св.Иванова

С.Петрова

М.Митева– пр-л

Д.Тенева - член

21.

Математика ЗИП

ІI, IVI

18.01.

14.00

3 – 1 ет.

Р.Христова

Т.Бойчева

М.Митева– пр-л

Д.Тенева - член

22.

Англ.език

ІII, IV

19.01.

14.00

3 – 1 ет.

Св.Иванова

С.Петрова

М.Митева – пр-л

М.Щерева - член

23.

Човекът и обществото

ІII, IV

22.01.

14.00

3– 1 ет.

Св.Иванова

С.Петрова

М.Митева– пр-л

Д.Тенева - член

24.

Човекът и природата

ІII, IV, IV

23.01.

14.00

3 – 1 ет.

Св.Иванова

С.Петрова

М.Митева – пр-л

Д.Тенева - член

25.

Музика

ІII, IV

24.01.

14.00

3 – 1 ет.

Р.Христова

Т.Бойчева

Д.Тенева – пр-л

М.Митева - член

26.

Изобр.изк.

ІII, IV

25.01.

14.00

3 – 1 ет.

Р.Христова

Т.Бойчева

Д.Тенева – пр-л

М.Митева - член

27.

ФВС

ІII, IV

26.01.

14.00

Физк.салон

Р.Христова

Т.Бойчева

Д.Тенева – пр-л

М.Митева - член

28.

ДБТ

ІII, IV

29.01.

14.00

3 – 1 ет.

Р.Христова

Т.Бойчева

Д.Тенева – пр-л

М.Митева - член

29.

ИТ ЗИП

ІII, IV

30.01.

14.00

4 – 2 ет.

Р.Христова

Т.Бойчева

Д.Тенева – пр-л

М.Митева - член

 

2.Назначавам комисия по организиране на изпитите както следва:

НАЧАЛЕН ЕТАП

1.Светлана Иванова

2.Тоска Бойчева

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1.Калина Гайдажиева

2.Кичка Иванова

 

3.Членовете на комисиите да се запознаят обстойно с изискванията за провеждане на изпитите.

4.С учениците, които ще полагат изпити да се организират консултации.

5.Председателите на изпитните комисии изготвят темите и билетите за писмения и устните изпити и предлагат за утвърждаване от директора.

5.Протоколите се предават на Директора веднага след приключване на изпита, придружени от работните листи на учениците и изпитните билети.

6.Определям място за проверка на писмените работи – учителската стая – време – до 3 дни след приключване на изпита.

7.Оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на всеки изпит в канцеларията на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Тоска Георгиева Бойчева – Старши учител.

Препис от заповедта да се изпрати по принадлежност за сведение и изпълнение.

 

 

 

Валя Димитрова

директор на

ОУ „Любен Каравелов“

с.Узунджово, общ.Хасково

Сподели: