Събота 13, Април 2024г.

Прием в V клас през учебната 2017/2018 година

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.037102270; 037102355; e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

                                    ПЛАН-ПРИЕМ

За учебната 2017/2018г.

   На основание чл.44 ,ал.2 на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, училищния план прием за учебната 2017/18г утвърден със Заповед № 252/24.03.2017 г :

 

   1.Брой паралелки в първи клас – две

     Брой места в паралелките – по 24 места в паралелка, общо 48 .

 

2.Брой паралелки в пети клас –две

   Брой места в паралелките – по 22 места в паралелка, общо 44 .

 

  1. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

   първи клас                                         пети клас

   втори клас                                         шести клас

   трети клас                                         седми клас

   четвърти клас

 

 

                                                             Директор : ………………..

/Валя Димитрова/

Сподели: