Петък 21, Юни 2024г.

Училищно настоятелство при ОУ "Любен Каравелов" с.Узунджово, общ.Хасково

Регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д.№15 от 1998 г.

Управителен съвет:

1.Латю Тянков Тимонов - председател

2.Дамян Иванов Иванов - зам.председател

3.Добринка Генева Георгиева - касиер

4.Ваня Василева Узунова - член

5.Калина Петкова Гайдажиева - член

6.Кичка Петкова Иванова - член

7.Веселина Ангелова Данева - член

 

Цел на УН при ОУ "Любен Каравелов" с.Узунджово, общ.Хасково: Да обединява усилията на родителите, педагози, обществеността, както и на държавни и др. органи, организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на образователния процес, както и за конкретно подпомагане на училището.

 

Сподели: