Неделя 03, Март 2024г.

Прием I клас 2023/2024 година

Основно училище „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково

тел.0889527961; 037102355; e-mail:info-2601017@edu.mon.bg

 

 

                                    ПЛАН-ПРИЕМ

За учебната 2023/2024г.

   На основание чл.44 ,ал.2 на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, училищния план прием за учебната 2023/2024г утвърден със Заповед № 242/23.01.2023 г :

 

   1.Брой паралелки в първи клас – една

     Брой места в паралелките – по 25 места в паралелка .

 

2.Брой паралелки в пети клас – една

   Брой места в паралелките – по 28 места в паралелка .

 

  1. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

   първи клас                                         пети клас

   втори клас                                         шести клас

   трети клас                                         седми клас

   четвърти клас

 

 

                                                             Директор : ………………..

/Валя Димитрова/

Сподели: