Сряда 29, Май 2024г.

Първи клас

        През учебната 2023/2024г. в ОУ "Любен Каравелов" с.Узунджово, общ.Хасково се обучава една паралелка първи клас  съгласно Наредба №4 от 30.11.2015г. /ДВ бр.94 от 2015г./

 

І. Вариант на организация на учебния ден при целодневна организация на обучението за учебната 2023/2024 година:

         Първи вариант за организация на учебния ден – часовете по задължителна подготовка се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси – след обяд

                   ІІ.Критерии за прием на ученици в І клас през учебната 2023/2024г. в училището .

1.Ученици, живеещи на територията на с.Узунджово.

                   2.Ученици, живеещи на територията на с. Александрово.

                   3.Ученици, живеещи на територията на с.Нова Надежда

                   4.Деца със специални образователни потребности от с.Узунджово, с.Александрово и с.Нова Надежда.

                   5.Деца, завършили подготвителна група в ОУ”Любен Каравелов” с.Узунджово, ДГ “Конче вихрогонче” от с.Узунджово

                   6.Деца извън посочения регион по желание на родителите.

                   Децата за І клас се записват в училището с оригинала на Удостоверението за завършена подготвителна група. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група родителите попълват декларация за това. Записването да се извършва съгласно приетия на Педагогически съвет график на дейностите по приемането на учениците в І клас.

 

 

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемане на ученици в І клас през учебната 2023/2024г.

 

ДЕЙНОСТИ

СРОК

1.

Подаване на молби/заявления/за записване

до 30.05.2023 год.

2.

Записване на учениците за І клас през уч.2023/2024г.

от 30.05.до 15.06.2023г.

 

 

Валя Димитрова

директор на ОУ "Любен Каравелов"

с.Узунджово, общ.Хасково

Сподели: